2022-10-26 12:19Pressmeddelande

Pär Holmgren: Viktigt steg för minskade föroreningar, men inte tillräckligt

Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt åtgärdspaket för att uppnå målet om nollföroreningar av luft och vatten till 2050. 

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren har, både som ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och ersättare i utskottet för transport och turism, drivit på för att EU:s regelverk för föroreningar av framförallt luft ska uppdateras i enlighet med den senaste forskningen. Idag är flera av EU:s gränsvärden för luftföroreningar upp till sex gånger högre än vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar och många ämnen saknar helt täckning i lagstiftningen.  

Åtgärdspaketet för att minska luft- och vattenföroreningar i Europa som nu presenterats berör tre olika lagstiftningar om luftkvalitet, grund- och ytvatten respektive rening av avloppsvatten. 

Pär Holmgren kommenterar: 

  • Luftföroreningar drabbar människor i såväl Indien och Kina, som i vårt närområde. I Europa dör över 300 000 personer i förtid varje år för att de andas in farliga partiklar, säger EU-parlamentariker Pär Holmgren.

  • Att kommissionen nu presenterar konkreta åtgärder för hur vi ska uppnå nollföroreningar 2050 är självklart mycket välkommet, men det är tydligt att detta inte är tillräckligt. De åtgärder som presenteras idag lever fortfarande inte upp till WHO:s riktlinjer. Det är beklagligt, säger Pär Holmgren.

  • En bra aspekt av det här förslaget, som jag kommer kämpa för i EU-parlamentets förhandlingar, är att medborgare ska kunna bli kompenserade om medlemsländer bryter mot EU:s regler för luftkvalitet, säger Pär Holmgren.

  • Vi har haft flera skandaler i Sverige och Europa där farliga PFAS kemikalier förorenat dricksvattnet. Att det nu blir obligatoriskt att undersöka förekomsten av PFAS och flera andra hälso- och miljöskadliga substanser är väldigt positivt, säger Pär Holmgren.

Bakgrund
EU:s regelverk för miljö- och hälsoskadliga ämnen i luft och vatten har inte uppdaterats på över två decennier. Detta har bland annat lett till att kemikalier och mikroplaster som inte fanns när regelverken upprättades, eller vars risker var okända, kan förekomma i exempelvis dricksvatten. 

Paketet som nu presenteras består av tre delar och uppdaterar tidigare lagstiftning gällande (1) grund- och ytvatten, (2) luftkvalitet och (3) rening av avfalls- och avloppsvatten. 

För grund- och ytvatten handlar det framförallt om att listan över vattenförorenande ämnen som kräver striktare översyn ska uppdateras, bland annat föreslår kommissionen att PFAS kemikalier, ett flertal bekämpningsmedel inklusive glyfosat och läkemedel såsom smärtstillande och antibiotika, läggs till i listan. 

För uppdateringen av direktivet för luftkvalitet, föreslår kommissionen åtgärder som ska sänka den huvudsakliga luftföroreningen av mikropartiklar med 75 procent inom tio år. Detta kommer göra att man närmar sig WHO:s riktlinjer, men uppnår dem inte fullt ut.  

Gällande rening av avlopps- och avfallsvatten föreslår kommissionen att industrier som släpper ut giftiga micro-föroreningar i vattnet ska betala för reningen utifrån principen att förorenaren betalar. Detta syftar till att uppmuntra exempelvis smink- och läkemedelsföretag att sluta använda giftiga ämnen i sina produkter. Man föreslår även åtgärder som ska förbättra hanteringen av kraftigt regnfall till följd av klimatförändringar i större städer. 

Länk till kommissionens presentation av paketet finns här

Pär kommenterar gärna vidare.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton