2022-11-16 07:05Pressmeddelande

Jakop Dalunde: tåget högsta prio när vi ställer om Europas transportsystem

Jakop Dalunde i EU-parlamentetJakop Dalunde i EU-parlamentet

Nu är arbetet för att uppdatera det europeiska transportsystemet (TEN-T), som krävs för att klara den gröna omställningen igång. Jakop Dalunde företräder den Gröna gruppen i förhandlingarna och har just lagt fram de grönas förslag på ändringar av den lagstiftning som EU-kommissionen presenterat.

Lagstiftningen, TEN-T,  bestämmer vilka vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser som är särskilt viktiga ur ett Europeiskt perspektiv och därmed har förtur till EU-finansiering. I lagstiftningen fastställs också vilka krav som ska råda för transportinfrastrukturen inom de utvalda nätverken. 

Jakop Dalunde vill se ett skifte från fokus på väg och flygtransport till en omfattande satsning på de mest hållbara transportsätten, såsom järnväg och cykelinfrastruktur. 

Jakop Dalunde kommenterar:

  • Vi är i ett klimatnödläge och EU måste sluta finansiera utbyggnad av ohållbar infrastruktur, som nya motorvägar och flygplatser. Med denna lagstiftning har EU en unik möjlighet att ta ett nytt helhetsgrepp kring det europeiska transportsystemet och flytta över såväl passagerare som godstrafik till de mest miljö- och klimatmässigt hållbara transportsätten, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Jag kommer ta strid för tåget i dessa förhandlingar. Min främsta uppgift blir att hålla tillbaka de konservativa krafter som vill fortsätta gå fossilobbyns ärenden och stötta flyget. Även i de mest optimistiska scenarierna är det uppenbart att flygandet måste minska framöver. Det är inte dit skattebetalarnas pengar ska gå. Varje euro gör betydligt större nytta när vi investerar i tåginfrastruktur, säger Jakop Dalunde.

  • Det mest hållbara transportsättet ska alltid vara högst prioriterat. Därför måste vi främja gång och cyklandet genom att förbättra infrastrukturen i städerna. Vi måste också se till att inte andra infrastrukturprojekt avbryter gång och cykelvägar, utan snarare förstärker dem. Byggs en ny bilväg ska cykelleden helst också breddas exempelvis, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund

Den befintliga TEN-T förordningen började gälla 2013, och kommissionen kom med sitt förslag på revidering 14 December 2021. 

Förslaget kommer att förhandlas i Europaparlamentet i höst, med start i september, och röstas om i februari 2023. 

Jakop Dalunde kommer förhandla om lagstiftningen för den Gröna gruppens räkning i EU-parlamentets transportutskott.  

Infrastrukturen i Sverige berörs av TEN-T lagstiftningen. Sverige är skyldiga att anpassa sin nationella plan efter TEN-T, som kommer att innehålla högre krav på hållbarhet i infrastruktur-och  stadsplaneringen genom de nya urbana knutpunkterna. Även kraven på ökad multimodalitet, det vill säga att olika transportmedel kombineras för en och samma transport eller resa,  kommer förbättra möjligheterna för svenskar att resa, särskilt med tåg, både inom Sverige och ut i Europa. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.