2023-07-26 09:35Pressmeddelande

Jakop Dalunde: Tåg Stockholm - Paris på under tio timmar är möjligt

Jakop Dalunde står på en tågperrong med resväska och ler. EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP)

Dyra biljetter, inställda tåg och krångliga anslutningar. Dagens mest hållbara färdmedel för längre distanser är omgärdat av hinder och utmaningar. Den som vill ta sig runt i vårt långa land eller ut på semester i Europa utan omfattande klimatavtryck måste planera noggrant, vara uppmärksam och beredd att lägga om rutten under resans gång. Det orkar den entusiastiska resenären, men det avskräcker samtidigt många som istället sätter sig på flyget.

Sommarens extremväder påminner om det akuta klimatnödgläget vi befinner oss i. Att minska de fossila utsläppen är livsviktigt och Sverige har skrivit under på ambitiösa klimatmål för att ta oss dit. Omställningen av transportsektorn är en central del i detta. Men hur ska vi se till att vårt mest klimatvänliga transportsätt, tåget, blir ett pålitligt, snabbt och attraktivt förstahandsval för flera?

På uppdrag av Miljöpartiet har externa konsulter på Kreera tagit ett helhetsgrepp om frågan i den nya rapporten “Ta tåget i Europa”.

En av rapportens initiativtagare, EU-parlamentariker Jakop Dalunde, kommenterar:

  • Ingen enskild individ kan ändra hur och var tågen går — eller vad de kostar. Det är politikens ansvar och uppgift att skapa förutsättningar och ställa om system så att människor kan leva och resa klimatsmart. För att binda samman Sverige och resten av Europa bättre, med snabba klimatsmarta förbindelser, lägger vi miljöpartister nu fram en tydlig vision och inriktning för vilka projekt som behöver prioriteras, säger Jakop Dalunde (MP). 

  • Vi vill att du ska kunna somna i Stockholm eller Malmö och vakna i Paris, Bryssel, London eller Wien. Att du med enkelhet ska kunna hoppa på direkttåget till Oslo eller med få byten och en god natts sömn, kunna ta dig till en konferens i Warszawa eller en konsert i Barcelona. Allt detta är möjligt, om vi väljer att prioritera tåg och spår framför nya dyra motorvägar och flygsubventioner, säger Jakop Dalunde. 

  • Vår tågvision säkerställer också att det blir mer plats på spåren i Sverige, så att den som pendlar i vardagen mellan exempelvis Lund - Malmö eller Borås - Göteborg kommer fram snabbare och slipper onödiga förseningar, säger Jakop Dalunde.

  • För att vår vision ska bli verklighet krävs det att Sveriges regering gör de satsningar som våra gemensamma EU-mål för tågtrafiken kräver. Det handlar dels om att bygga ut höghastighetsnätet, och förbättra förbindelserna över landsgränserna mot Danmark och Norge. Samtidigt måste vi också stärka upp stamnätet genom hela Sverige, så att gods och passagerare snabbt och enkelt kan transporteras genom hela landet, när inflödet från Tyskland och Danmark ökar med den nya Fehmarn Bält-tunneln år 2029, säger Jakop Dalunde. 

  • Ska vi lyckas behöver Sverige också vara med och driva på för öppna biljettsystem, så att det blir enklare och tryggare för resenärer att boka sammanhängande resor.  Vi måste också driva på standardiseringen inom EU av allt från vilket språk lokförare talar, till bredden på tåg och räls. Detta är grundförutsättningen för att samma tåg ska kunna rulla genom hela Europa, vilket tyvärr inte är möjligt idag, eftersom olika EU-länder har olika system, språk och standarder, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund

Tåg är det energieffektivaste transportslaget. Detta beror dels på att tåg har mycket hög kapacitet. Långa passagerartåg (1000 passagerare) kan ersätta 20 långfärdsbussar eller fem stora inrikesflygplan. Ett godståg (1000 nettolastade ton) kan ersätta 50 lastbilar. I Sverige och stora delar av Danmark och Tyskland går järnvägen på förnybar el.

Flyget å andra sidan är det transportslag som är svårast att ställa om till förnyelsebara bränslen. Dessutom orsakar flyg med delvis förnyelsebara bränslen även fortsatt klimatutsläpp på grund av höghöjdseffekten av vattenångan som bildas vid förbränning. Elflygplan kan eventuellt komma att serva kortare flygsträckor, med små flygplan och låg kapacitet (20-50 personer/plan), men inte ersätta fossila drivmedel på längre och tyngre sträckor. 

För att nå en hållbar utveckling i Europa måste fler transporter flytta från vägar till klimatsmart järnväg, både när det gäller gods och persontrafik. EU:s transportpolitik måste vara anpassad till Parisavtalet. Det kräver att infrastruktur både rustas upp och byggs ut, men minst lika viktigt är styrmedel som skapar incitament för hållbara val. Det krävs även förändringar av många lagar och regler för att göra det lättare att välja tåget i Europa.

Här är Miljöpartiets politiska krav:

• Se till att alla transportslag betalar fullt ut för sin klimatpåverkan. Det sker visserligen stora förändringar nu, där EU:s utsläppshandel kommer sätta ett pris på utsläppen från vägtransporter, sjöfart och flyg. Detta är viktiga steg framåt, men ambitionsnivån behöver fortfarande höjas kraftigt, särskilt när det gäller flyg. Till exempel måste undantagen för privatjet från regelverk tas bort.

• Alla investeringar som medfinansieras av EU ska effektivt bidra till våra klimatmål och inte en enda euro ska gå till nya motorvägar eller flygplatser. EU:s medfinansiering bör även fokusera på gränsöverskridande infrastruktur, som annars faller mellan stolarna utifrån det strikta nationella perspektivet.

• Det måste bli lättare att boka tågbiljetter för europeiska resor. Det är idag lätt att boka en tågresa, så länge man håller sig till en tågoperatör och inom ett medlemsland. Men om man ska resa över gränser och använda flera operatörer så blir det mycket svårare, eftersom de väldigt sällan samarbetar kring bokningar. Därför måste EU säkerställa att alla Europas tågoperatörer har öppna bokningssystem, som alla bokningstjänster kan söka i och boka — precis som det fungerar för flyget.

• Passagerarnas rättigheter måste stärkas. Om man har bokat en sammanhängande resa med flera operatörer så måste man kunna vara säker på att man kommer fram, oavsett förseningar. Om en försening av en operatör gör att man missar sin anslutning så ska man alltid ha rätt till att kunna fortsätta resan med nästa anslutning.

• EU ska främja nattågstrafik mellan unionens länder. Det är idag brist på nattågsvagnar och därför bör EU införa ett stödsystem för “pooling and sharing”. Det innebär finansiering av gemensam upphandling av nya nattågsvagnar, som kan leasas av tågoperatörerna. Det sänker trösklarna för att satsa på nya nattågslinjer.

• Ta bort tekniska och juridiska hinder som försvårar gränsöverskridande tågresor. Idag är det olika regleringar för olika länders järnvägar, exempelvis för typgodkännande av tågvagnar. Det är även olika tekniska system, exempelvis för ström och signaler. EU bör få ett tydligare mandat att harmonisera järnvägssystemen för att göra det lättare att köra tåg över gränser i Europa.

• EU ska arbeta aktivt för att flytta över transport från flyg och väg till järnväg. Detta är ett av de bästa sätten att minska utsläppen från transportsektorn och EU måste göra mer för att detta ska bli verklighet. EU bör sätta indikativa mål och arbeta för att alla större fraktterminaler ska ha en järnvägsanslutning.

Läs hela rapporten här:
https://www.mpeu.se/jakop-dalunde-rapporter


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor