2022-11-10 11:59Pressmeddelande

Jakop Dalunde: Med tandlösa utsläppskrav för nya bilar slopar EU-kommissionen chansen att rädda liv

Jakop DalundeJakop Dalunde

Idag har EU-kommissionen presenterat ett nytt förslag om utsläppskrav för luftföroreningar från nya fordon. Det handlar om att skärpa begränsningarna av utsläpp från fordon för att förbättra luftkvaliteten och därmed främja människors hälsa liksom miljön.

Den största källan till utsläpp i tätorter i Sverige är biltrafiken. Samtidigt dödar luftföroreningar sju miljoner människor i världen årligen. Främst drabbas världens fattiga, men även i Sverige förväntas 7600 personer dö i förtid varje år till följd av den förorenade luft de andats in.

EU-parlamentariker Jakop Dalunde kommenterar:
  • Jag hade väntat mig att EU-kommissionen skulle sätta människor hälsa och miljön i första rummet, men istället har de valt att gå bilindustrins ärenden. Det är oerhört beklagligt att kommissionen presenterar en uppdatering av lagstiftningen som varken är i linje med deras egen expertgrupps rekommendationer, EU:s egna klimatambitioner eller de tekniska framsteg som gjorts på området, säger Jakop Dalunde. 

  • Med detta tandlösa förslag banar EU-kommissionen väg för att hundratusentals smutsiga bilar ska fortsätta rulla på vägarna under en lång tid framöver. Detta är ytterligare ett bakslag för moderniseringen av EU:s fordonsflotta. EU kan inte ta ledartröjan i den gröna omställningen om kommissionen vägrar att på allvar skärpa nästan ett decennium gamla regler för utsläpp från bilar, säger Jakop Dalunde.

  • Det är beklagligt att kommissionen inte höjer ambitionen, trots att deras egen expertgrupp (CLOVE) föreslagit stramare åtgärder.  Detta gäller till exempel utsläppskraven för kväveoxider (NOx) som inte höjs för bensinbilar, utan bara dieselbilar. Detta är en missad chans att skärpa kraven för smutsiga bensinbilar, säger Jakop Dalunde.

  • Vi Miljöpartister vill se tuffa åtgärder som minskar föroreningarna och därmed skyddar människors hälsa och miljön. Nu hoppas jag att vi får med oss EU-parlamentet på att skruva upp ambitionerna ordentligt och pressa såväl Sveriges bilvurmande regering, som övriga EU-länder. Tillsammans måste vi säkerställa att detta faktiskt blir en skarp reglering som kan rädda liv, säger Jakop Dalunde.

Bakgrundsfakta 

EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras i olika euro-klasser. Det som regleras är bland annat kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) regleras i en separat förordning. Euro 5 blev krav 1 september 2009, Euro 6, 1 september 2014. Dieselbilar med Euro 6 började dock säljas redan 2012.

Inom ramen för den gröna given åtog sig kommissionen att 2021 lägga fram ett förslag om strängare utsläppskrav för luftföroreningar från fordon med förbränningsmotorer.

De senaste standarderna är Euro 6 för lätta fordon (bilar och skåpbilar) och Euro VI för tunga fordon (lastbilar, bussar och turistbussar). 

En färdplan publicerades den 27 mars 2020. Efter att ha blivit uppskjutet fler gånger presenterades det slutligen idag, den 9 november 2022.

I det nya förslaget höjs kraven på utsläpp av kväveoxider (NOx) för dieselbilar från 0,08 gram per kilometer till 0,06 gram per kilometer. Däremot är kravet oförändrat för bensinbilar, som blir kvar på 0,06 gram per kilometer. 

Målsättningarna för de nya reglerna i korthet:

  • Förbättra luftkvaliteten, särskilt i stadsområden, genom att minska utsläppen av luftföroreningar från vägtransporter i linje med EU:s nya utsläppsminskningsmål

  • Harmonisera reglerna för fordon (bilar, skåpbilar, lätta() lastbilar och bussar)

  • Minska komplexiteten och efterlevnadskostnaderna för Euro 6/VI-fordonsutsläppkostnaderna.

Länkar:

Kommissionens förslag: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6495

Studie om luftföroreningar från Umeå universitet: https://www.umu.se/nyheter/7-600-beraknas-do-i-fortid-varje-ar-pa-grund-av-luftfororeningar-_5811093/ 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor