2021-12-01 13:25Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke om asyllättnaderna till Polen: “Sluttande plan mot Fort Europa”

Alice Bah Kuhnke i plenum.Alice Bah Kuhnke i plenum.

Idag, onsdagen den 1 december, presenterade EU-kommissionen ett förslag om att Polen, Litauen och Lettland kan få lättnader i asylsystemet för att underlätta situationen på gränsen mot Belarus. Lättnaderna innebär att länderna får hålla migranter i asylcenter vid gränsen till Belarus i upp till 16 veckor och att de får längre tid på sig att hantera asylförfarandet. 

Senaste gången artikel 78(3) användes var år 2015. Hotspots inrättades på Lesbos, som fortfarande finns kvar - med en allt värre situation för de människor som befinner sig där. Nu riskerar Kommissionen att göra om samma misstag. Igår meddelade också det polska parlamentet att media inte får obehindrat tillträde till gränsen.

UNHCR, ECRE och asylrättsjurister har tidigare varnat för att proceduren urholkar EU-rätten och internationell rätt, om inte asylrätten värderas individuellt och i linje med EU-lag. 

Förslaget måste antas av ministerrådet innan det träder ikraft. 

Mer om kommissionens förslag: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6447 

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

- Det här förslaget kommer inte drabba Belarus diktator, de som kommer lida mest är de människor som är på flykt. Det är en extrem eftergift till Polen och Litauen som nu får rätten att låsa in människor på flykt. Journalister stoppas redan idag från att bevaka situationen vid den polska gränsen. Att nu inrätta center för att förvara människor, utan möjlighet till oberoende granskning, är skamligt och ger alla oss som kan vår moderna historia kalla kårar, säger Alice Bah Kuhnke.

- Vi har Morialägret på Lesbos som ett skräckexempel. EU riskerar nu att göra om samma misstag. Sveriges regering borde istället hjälpa Polen och Litauen att hantera situationen på ett rättssäkert sätt. EU måste kunna garantera att asylrätten respekteras och att varje individ får en rättssäker asylprövning. UNHCR och asylrättsjurister har tidigare varnat för att den här åtgärden urholkar EU-rätten och internationell rätt. EU:s medlemsländer måste lyssna till experterna, säger Alice Bah Kuhnke.

- Det rör sig om ett par tusen människor som EU har full kapacitet att ta emot på ett rättssäkert sätt. Det är häpnadsväckande att EU-kommissionen antar så pass långtgående lättnader. Den här åtgärden har inte använts sedan 2015. Situationen idag är en helt annan, och att återigen ge lättnader riskerar bli ett sluttande plan mot Fort Europa, säger Alice Bah Kuhnke.  

Bakgrund
EU-kommissionen meddelade idag på en pressträff att Polen, Litauen och Lettland ska få bortse från vissa migrant- och asylskyddsregler. Lättnaderna innebär att länderna får hålla migranter i asylcenter vid gränsen till Belarus i upp till 16 veckor.

Även om kommissionen insisterar på att detta inte är detsamma som att "låsa in migranter", menar asylrättsjurister att förfarandet i praktiken är förvar. Kommissionens förslag skulle tillåta Polen, Litauen och Estland att upphäva vissa EU-asylskydd i sex månader (såvida de inte förlängs eller upphävs). 

Men vad betyder det i praktiken? Jo, efter att en person passerat från Vitryssland till ett av de tre EU-länderna och ansökt om asyl kommer myndigheterna att ha fyra veckor på sig att registrera ansökan, istället för de nuvarande tre till tio dagar.

Ansökan kan sedan behandlas i det så kallade “snabbgränsförfarandet”, där migranter hålls i förläggningar vid gränsen utan att tillåtas flytta in i resten av det landets territorium. Det förfarandet "kan förlängas till 16 veckor inklusive överklagandet", kommer kommissionen att föreslå.

Länderna kommer också att tillåtas att tillämpa "förenklade och snabbare förfaranden för återvändande av människor."

Kommissionen insisterar på att dessa nödregler kommer med skyddsåtgärder, inklusive att ge de sökande rätten till juridisk rådgivning och att be en domare att vara närvarande under gränsförfarandet. Texten innehåller också en skyldighet för länder att tillhandahålla tak över huvudet, mat, kläder och hälsovård från dag 1 i ansökan, men tillåter dem att dra ner på annat stöd. Kommissionen betonar även att “pushbacks” fortfarande är olagliga.

Dessa "tillfälliga asyl- och återvändandeåtgärder" är kontroversiella inom kommissionen, eftersom vissa anser att de inte är nödvändiga för att lösa den nuvarande migrationskrisen, och straffar migranter snarare än regimen i Belarus. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)