2021-03-24 14:49Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke: Låt inte Orbán hålla rättsstatsmekanismen gisslan!

Alice Bah Kuhnke Alice Bah Kuhnke

Ikväll röstar EU-parlamentet om att öka pressen på kommissionen att inte låta Ungern och Polen hålla det nya verktyget för att skydda rättsstatsprincipen gisslan.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommenterar:

  • Måttet är rågat sedan länge! Rättsstatsprincipen är en avgörande grundförutsättning för demokrati, icke-diskriminering och jämställdhet. Alla EU-länder har åtagit sig att upprätthålla denna princip. Men i länder som Polen och Ungern har vi sett flagranta angrepp på rättsstaten, till förmån för auktoritärt inflytande. Det är oacceptabelt i sig, men också ett tydligt bevis på att vi redan nu måste börja använda den mekanism som gör det möjligt att strypa utbetalningana till de länder som åsidosätter rättsstatsprincipen, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Att kommissionen dröjer, och låter ledare som Viktor Orbán hålla rättsstatsmekanismen gisslan i flera månader efter att den godkändes för användning, är helt oacceptabelt. De som betalar priset för Polens och Ungerns odemokratiska politik är kvinnor, HBTQI-personer och minoriteter, som just nu kämpar för sina allra mest grundläggande rättigheter i dessa länder, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Vi kommer ta den här frågan till EU-rätten om inte EU-kommissionen säkerställer att rättsstatsmekanismen kan börja användas allra senast 1 juni i år. Vi kommer inte acceptera att auktoritära antidemokrater som Polen och Ungerns ledare lägger krokben på allt EU ska vara och stå för, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Bakgrund:
Vi gröna i EU-parlamentet var i höstas drivande i förhandlingarna om detta verktyg, som ofta kallas rättsstatsmekanismen eller rättsstatsvillkoret och slutligen trädde i kraft 1 januari 2021. Mekanismen innebär att utbetalningar av EU-medel villkoras med motkrav om att medlemsländerna lever upp till rättsstatsprincipen. Det vill säga medlemsländernas grundläggande ansvar att säkerställa att det finns ett fungerande rättssystem med ett oberoende domstolsväsende på plats.  

Trots att det  i EU-kommissionens egen rapport från 2020 finns belägg för att medlemsländer åsidosätter rättsstatsprincipen och att mekanismen kan användas retroaktivt, har den inte aktiverats i något fall ännu.

Förslaget till EU-parlamentets resolution finns här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0208_SV.html 

Omröstningen är planerad till 21.00 ikväll onsdag.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor