2021-06-24 06:00Pressmeddelande

Pär Holmgren: Stoppa EU:s undermåliga klimatlag

Pär HolmgrenPär Holmgren

Idag kommer EU-parlamentet att ha en avgörande slutomröstning om EU:s nya klimatlag. En kompromiss som är alltför svag och riskerar göra så att EU inte når upp till sina egna klimatåtaganden menar Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker. 

 – Klimatkrisen är akut och vi har inte mycket tid på oss om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna till 1,5 grads global medeltemperaturökning i slutet av århundradet. Det finns inte tid för halvmesyrer eller skönmålningar säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker om den nya klimatlagen

 – Att godkänna en klimatlag som inte är i linje med Parisavtalet vore ett bakslag som skulle göra det svårare att undvika oöverskådliga, oåterkalleliga och oerhört skadliga effekter på vår planet när klimatet förändras, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Pär Holmgren är djupt skeptisk till klimatmålet för 2030, där förhandlingskompromissen inte bara är lägre än EU-parlamentets målsättning om 60 procent utan dessutom är urvattnad jämfört med vad EU-kommissionen ursprungligen föreslog: 

 – Det klimatmål som finns i förslaget påstås innebära utsläppsminskningar på 55 procent till 2030. Det stämmer inte utan handlar om rent siffertrixande. Den verkliga utsläppsminskningen är bara 52,8 procent. Man räknar in kolsänkor för att nå den nivån i ett läge när vi egentligen skulle behöva minska våra utsläpp med minst 65 procent till 2030 för att nå de åtaganden EU själva ställt sig bakom, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Dessutom är den reella utsläppsminskningen till 2030 än mindre än 52,8 procent: 

 – Bakom siffrorna gömmer sig också ett trixande och fixande på hög nivå. Till exempel är internationell sjöfart och internationellt flyg inte inkluderat när man räknat ut klimatmålet, vilket gör att minskningen egentligen är än lägre än 52,8 procent. Detta är ett hån mot kommande generationer. Jag hoppas att EU-parlamentet idag röstar nej till förslaget på klimatlag, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker 

Debatt om klimatlagen sker under förmiddagen med start 08.30. Parallellt sker omröstningen, resultatet kommer preliminärt att presenteras runt 13.00. 

Klimatlagen i korthet

  • Ett klimatmål till 2030 på 52,8 procent utsläppsminskningar utifrån 1990 års nivå. EU-parlamentets majoritet har velat se ett klimatmål på 60 procent till 2030. Den gröna gruppen har velat se ett klimatmål på minst 65 procent, helst 70%, till 2030. 

  • Målet om klimatneutralitet till 2050 gäller nu enbart unionen i sin helhet och inte de enskilda medlemsstaterna, som EU-parlamentet och den gröna gruppen velat

  • Internationell sjöfart och internationellt flyg inkluderas inte i klimatmålen

  • Den koldioxidbudget som ska införas enligt klimatlagen kommer nu att träda i kraft först för perioden 2030-2050, men det är nu under detta årtionde som EU skulle behöva minska sina utsläpp i närtid

  • Ett vetenskapligt råd ska införas, en av få ljuspunkter i förslaget, även om det återstår att se vilken roll det vetenskapliga rådet kommer att få.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson