2022-01-20 15:22Pressmeddelande

Nej till åtta timmars maxgräns för djurtransporter i EU-parlamentet

Idag har EU-parlamentet röstat om förbättrade regler för djurtransporter i EU. Förslagen har arbetats fram under det senaste 18 månaderna och ska ligga till grund för EU:s kommande lagstiftning. Dagens regelverk är föråldrat och måste förändras i grunden. 

Under de senaste femton åren har EU-kommissionen tagit emot omkring 200 rapporter om överträdelser av EU:s förordning om skydd av djur under transport. I juni 2020 fattade EU-parlamentet beslut om att tillsätta en särskild undersökningskommitté för att undersöka de påstådda överträdelserna och tillämpningen av EU:s djurskyddsregler under transport inom och utanför EU.

I december röstade utskottet, där Pär Holmgren varit Miljöpartiets representant, igenom sina krav och nu var det dags för hela EU-parlamentet att ta ställning. 

Resolutionen med EU-parlamentets krav röstades igenom med röstsiffrorna: 557+/55-/78ab

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker, kommenterar:

  • EU-parlamentets krav är ett steg i rätt riktning. Det är ett viktigt steg att EU-parlamentet äntligen konstaterar att djurtransporterna i dag är ohållbara, och att det övergripande målet är att göra transporterna inom EU så korta som möjligt. Det här ger en tydlig signal, från EU-parlamentets sida, om att EU:s djurtransporter måste bli bättre. Men EU-parlamentets resolution kunde blivit bättre, säger Pär Holmgren. 

  • Tyvärr föll våra krav om en maxgräns på 8 timmar för alla djurtransporter och vårt krav om att begränsa transporttiden för havstransporter till 24 timmar. Två skarpa förslag som hade kunnat göra stor skillnad. Det är väldigt tråkigt att det finns en konservativ majoritet i EU-parlamentet som hellre står på djurindustrins sida, säger Pär Holmgren.

  • Många i den gröna gruppen är besvikna idag. Under många och långa förhandlingar har vi stått på djurens sida, men kämpat i motvind mot de partigrupper som hellre vill bevara status quo. Vi har kämpat och fått gehör för många av våra förslag, men långt ifrån alla. Idag gick vi miste om en viktig chans att visa på att parlamentet är en progressiv kraft som vill få på plats så skarpa regler som möjligt som verkligen minskar djurens lidande, säger Pär Holmgren.

Bakgrund: 

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, har varit en av ANIT-kommitténs ledamöter som under ett och ett halvt år anordnat hearings, utfrågningar med experter och faktainsamlingsresor till olika destinationer runtom i Europa, samtidigt som man arbetat fram rekommendationer för hur medlemsländernas implementering av lagstiftningen kan förbättras, och vilka förändringar som måste på plats. Kommissionen har sagt att man år 2023 ska se över rådande lagstiftning och vi hoppas nu att EU-parlamentets krav ska ligga till grund för det nya lagförslaget.

Här är ett axplock av EU-parlamentets kravlista:

- Uppmanar EU-kommissionen och alla EU:s medlemsländer och särskilt de som påvisat stora brister att implementera den gällande lagstiftningen. Detta bland annat genom att få på plats en harmoniserad kontrollprocedur på EU-nivå.

- Uppmanar EU-kommissionen att ta överträdelserna mot EU:s förordning om transporter av djur på allvar, och sanktionera medlemsländer som inte tillämpar lagstiftning på ett korrekt sätt. Vidare vill man att EU-kommissionen sätter upp minimiregler kring antalet kontroller som måste ske i varje medlemsland, beroende på antalet transporter.

- Man vill att alla medlemsländer, var femte år, redovisar antalet djurtransporter inom och utanför EU samt vilka kontroller som genomförts till EU-kommissionen.

- Understryker att transporttiden för djur på väg till slakt, i princip, inte ska ska överstiga 8 timmar, men att denna regel inte ska appliceras för transporter till havs. Vill se fler initiativ för att säkerställa att fjäderfän och kaniner transporteras max 4 timmar.

- Rekommenderar EU-kommissionen att beakta fiskar och vattenlevande djur i de reviderade lagstiftningen för att minska deras lidande under transport.

- Betonar att lagstiftningen gällande utrymme och beläggningsgrad måste vara i linje med den senaste forskningen, samt kraven på fordonen som djuren transporteras i. Vidare vill man att det upprättas ett EU-centraliserat system för att godkänna fartyg som transporterar djur.

- Uppmanar medlemsländerna att se till att utbildade veterinärer och myndighetspersonal finns tillgängliga för att kontrollera vägtransporter. Vidare understryks att det är upp till varje medlemsland att säkerställa att all personal som arbetar med djurtransporter genomgår en obligatorisk utbildning för att bättre kunna beakta djurens välbefinnande.

- Vill se obligatorisk kameraövervakning ombord på djurtransporterna, för att se till att reglerna efterlevs.

-Betonar att de regler som gäller för djurtransporter i EU, inte upphör för transporter till tredjeländer. Uppmanar därför EU-kommissionen att ta fram en lista över tredjeländer som lever upp till de krav som fastställs i gällande EU-lagstiftning.

- Uppmanar EU-kommissionen att utse en kommissionär med ansvar för djurvälfärdsfrågor.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)