2021-04-30 06:00Pressmeddelande

MP: “Orimlig prioritering att pumpa in mångmiljarder i vapenforskning”

Under torsdagen röstade EU-parlamentet om att godkänna upprättandet av den Europeiska Försvarsfonden (EDF). Fonden innebär en kraftig utökning av EU:s finansiering av vapenforskning och andra gemensamma forskningsprojekt med vapenindustrin, från 600 miljoner euro till 8 miljarder euro inom ramen för den nya EU-budgeten 2021-2027. 

 – Detta är en orimlig prioritering. EU  bort istället fokusera på att motverka pandemin, begränsa klimatförändringarna och stärka de mänskliga rättigheterna inte minst i länder som Polen och Ungern, säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker

Gröna gruppen hade lagt flera ändringsförslag vilka samtliga röstades ner. Det handlade om att öka den politiska insynen i försvarsmaterielforskningen, att genomföra etiska kontroller utförda av oberoende experter i alla projekt och om att exkludera forskning kring massförstörelsevapen från programmet. 

 – Vapen avsedda till storskalig förintelse av människor, djur och natur är ingenting EU överhuvudtaget borde finansiera. Massförstörelsevapen borde förpassas till historiens skräphög, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Inte heller att koppla forskningen kring försvarsmateriel till redan befintliga kriterier för vapenexport eller till globala avtal kring vapenexport fick EU-parlamentets stöd. 

 – Att respektera redan befintliga avtal och att öka insynen i vad försvarsmaterielindustrin håller på med borde vara en miniminivå som även socialdemokrater och konservativa borde skriva under på. Jag är besviken på hur EU-parlamentets majoritet agerat i den här frågan, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Bakgrund
Upprättandet av den europeiska försvarsfonden (EDF) syftar till att stärka EU:s försvarskapacitet. Programmet innebär en kraftig utökning av EU:s finansiering av försvarsforskning och försvarsmaterielforskning, från 600 miljoner euro under det nuvarande programmet till 8 miljarder euro inom ramen för den nya EU-budgeten. Programmet tar inte ställning för transparens och mänskliga rättigheter. 

Miljöpartiet i EU-parlamentet röstade för ändringsförslag från den gröna gruppen, vilka innebar att:  

1. Introducera parlamentarisk kontroll för försvarsforskningen (delegerade akter istället för implementerande akter)

2. Transparens och etiska kontroller av oberoende experter för alla projekt

3. Att exkludera massförstörelsevapen från de projekt som kan ges stöd inom EDF

4. Koppla EDF till EU:s kriterier för vapenexport och globala avtal kring vapenexport


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder