2021-02-09 20:15Pressmeddelande

Miljöpartiet: Satsningarna i EU:s krispaket måste jämställdhetssäkras

Jakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren utanför EuropaparlamentetJakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren utanför Europaparlamentet

Den 18 december 2020 enades Europaparlamentet, kommissionen och rådet om att 750 miljarder euro ska vikas åt att lyfta EU:s medlemsländer ekonomiskt ur coronakrisen, genom det så kallade återhämtningspaketet. Av denna totalsumma utgör återhämtningsfonden (RRF) 670 miljarder euro. Ungefär hälften av fonden kommer att delas ut som bidrag, den andra hälften som lån. Sverige beräknas, i dagsläget, få ungefär 33 miljarder kronor i bidrag. Mest pengar får Italien, följt av Spanien.

Ikväll lade Europaparlamentet sista handen vid det verktyg som kommer att styra EU:s återhämtningsplan. Miljöpartiets EU-parlamentariker röstade för att godkänna utfallet av förhandlingarna med kommissionen och medlemsländerna.  Överenskommelsen antogs med bred majoritet. Ledamöterna kommenterar:

– Det är oerhört viktigt att återhämtningsplanerna kommer på plats, men vi måste komma ihåg att coronakrisen är en jämställdhetskris. Kvinnor är särskilt drabbade eftersom de är de fattigaste i EU. Därtill är just kvinnor utsatta för mäns våld som ökat katastrofalt under coronakrisen.  Det rör sig om enorma summor som ska investeras i medlemsländerna, hela 670 miljarder euro - vi måste kunna ställa krav på hur de ska spenderas. Skattebetalarnas pengar ska gå till att främja jämställdheten, inte motarbeta den, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

– Det är orimligt att de ekonomiska satsningar som ska ta oss ur krisen inte jämställdhetssäkras. Tyvärr har vi inte fått gehör för våra krav. Vi kommer därför att fortsätta sätta press på kommissionen att fokusera på jämställdhetsperspektivet i sin utvärdering av medlemsländernas planer för hur stödpengarna ska användas, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

– Vi måste använda resurserna i EU:s krispaket till rätt saker. Det är bra att 37 procent av stödet ska satsas på klimatet, men i ett läge där den globala uppvärmningen går snabbare än väntat hade vi gröna önskat att hela stödet var klimatsäkrat. Jag hoppas att EU:s medlemsländer tar chansen att satsa på lösningar som för våra samhällen i en klimatvänligare, mer rättvis och jämställd riktning efter pandemin, med hållbara jobb som grund,  säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna

– Investeringsbehoven är gigantiska: Vi behöver mer förnybar energi, nya järnvägar, fler laddstolpar och även ny teknik på många andra områden. För att nå klimatmålen krävs oerhört stora satsningar. Nu har vi chansen att lägga i en högre växel för Europas klimatomställning, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna

Bakgrund

Ministerrådet och EU-parlamentet nådde en överenskommelse om krisfonden i december.

Det är kvinnor som står i främsta ledet i kampen mot Covid-19. 76 procent av all sjukvårdspersonal i EU är kvinnor och 93 procent inom barnomsorgen och skolan är kvinnor.

Europaparlamentet har i förhandlingarna krävt att återhämtningsfonden ska utformas med särskild hänsyn till jämställdhet samt den gröna och digitala omställningen. 

Medlemsländerna ska senast 30 april lämna in sina återhämtningsplaner till EU-kommissionen för utvärdering utifrån en rad kriterier. Kommissionen har två månader på sig att utvärdera planerna efter att de publiceras i april.

Trots parlamentets tydliga ställningstagande motarbetades kraven på jämställdhetsintegrering tyvärr från kommissionen och medlemsländerna. Däremot fick parlamentet igenom skarpa kriterier för klimatinvesteringar, som ska utgöra minst 37 procent av varje plan och att minst 20 procent ska vikas åt den digitala omställningen. 

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor