2021-06-25 04:15Pressmeddelande

Miljöpartiet lanserar Tågsemesterpaketet - 29 förslag som gör tåget till det snabbaste, smidigaste och billigaste resealternativet.

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentarikerJakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Inom kort startar förhandlingarna om EU:s viktigaste tåglagstiftning. Nu har EU:s politiker en gyllene chans att göra tåget till det snabbaste, smidigaste och billigaste resealternativet i Europa. Idag lanserar vi Tågsemesterpaketet. 29 förslag från Miljöpartiet för att ställa om transportsystemet, främja det klimatsmarta resandet och för att drömmen om att somna i Malmö och vakna i Paris ska komma lite närmare.

Om vi ska nå våra klimatmål måste vi flytta över trafik till järnvägen. Vår vision är att tåget ska vara det självklara valet för resor ut i Europa. Det handlar om stora reformer när det gäller spåren, vagnarna och biljetterna på EU-nivå.

– Efter pandemin är vi många som ser fram emot att få komma ut och resa igen. Det finns praktexempel i andra länder på att tågen är ett rimligt och möjligt alternativ för semestersugna, och jag tror på möjligheten att göra Europa till en tågkontinent igen. Tåget måste bli det bästa valet för resandet i Europa. Men för att det ska bli fallet måste politiken förändras. Nu presenterar vi lösningarna för hur det ska gå till, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Det måste bli billigt och enkelt att boka tåg. Vi vill att du ska kunna köpa biljetter från alla tågbolag i en och samma app eller webbplats.

– Det finns ett enormt engagemang för det hållbara resandet. Se bara till Facebook-gruppen Tågsemester. Där samlas 120 000 personer med ett enda syfte - att hjälpa varandra med de snabbaste, smidigaste, vackraste och billigaste resorna runt Europa. Engagemanget är beundransvärt - men det ska inte behövas. För flyget finns flygresor.se. Nu är det dags för tågresor.se, säger Jakop Dalunde.

Vi vill öka takten i att bygga ut järnvägen på EU-nivå och bygga den smartare. Det behöver finnas skarpa tidsgränser för när viktiga spår ska vara färdiga. Viktiga knutpunkter och gränsförbindelser behöver prioriteras i EU:s satsningar på järnväg. Vi vill att befintliga spår används mer effektivt. Med modernare signalsystem och en bättre tilldelning av platser på spåren skulle det bli fler avgångar för dig som resenär att välja på.

– Inom kort tar Europaparlamentet sommaruppehåll. När vi återsamlas till hösten kommer förhandlingarna börja om de EU-lagar som avgör tågets framtid. Miljöpartiets linje är klar: tåget ska bli det snabbaste, smidigaste och billigaste resealternativet. Med det här tågsemesterpaketet kommer vi göra den visionen till verklighet. Miljöpartiet vill stärka tågpassagerares rättigheter, bygga mer och smartare järnväg i Europa och göra det billigare att använda järnvägen, säger Jakop Dalunde.

Läs debattartikeln signerad Jakop Dalunde i Dagens Nyheter: https://www.dn.se/debatt/har-ar-sex-viktiga-krav-for-smidiga-tag-ut-i-europa/ 

Hela Tågsemesterpaketet finns att läsa här: https://www.mp.se/just-nu/nu-lanseras-vart-stora-tagsemesterpaket-resande-i-europa

Bakgrund

Tågsemesterpaketet består av 29 förslag:

Biljetterna:

Gör det möjligt att köpa alla tågbiljetter online 

1. Tvinga tågbolag att dela med sig av sin data för att skapa öppna bokningssystem där du kan köpa alla tågbiljetter i hela Europa (ITS-direktivet);

Gör direktbiljetter till norm

2. Revidera förordningen om tågpassagerares rättigheter, och inför direktbiljetter som norm;

Gör tågbiljetterna billigare!

3. Utvidga EU:s utsläppshandel till att omfatta all flygtrafik;

4. Inför en flygbränsleskatt inom EU genom energiskattedirektivet;

5. Höj reduktionsplikten för flygbränsle – EU:s regler måste minst motsvara Sveriges ambitionsnivå (RefuelEU);

6. Inför handel med flygtider. Gör det lättare för nya bolag att köpa bra start- och landningstider och effektivisera kapacitetsanvändningen på våra flygplatser;

7. Ta bort undantagsreglerna för mindre flygplatser. Offentligt stöd till mindre flygplatser bör följa samma regler som annat statsstöd;

Spåren

Bygg bort flaskhalsar och saknade spår

8. Höj takten i att bygga järnvägen i EU:s infrastrukturpolicy (TEN-T-förordningen): skärp deadlines för viktiga tågkorridorer;

9. Prioritera att slutföra gränsöverskridande järnvägsförbindelser: införa särskilda deadlines i TEN-T-förordningen och styr EU-finansieringen (genom EU-fonden CEF) mot sådana projekt;

10. Öka den högsta nivån för EU-finansiering från 40% till 60% för gränsöverskridande järnvägsförbindelser;

11. EU-koordination i infrastrukturplaneringen: starkare mandat för TEN-T-koordinatorerna, EU-kommissionen bör samordna internationella aspekter av nationella infrastrukturplaner (gränsområden och -övergångar);

12. Använd EU:s krispaket för att slutföra särskilt viktiga gränsförbindelser och åtgärda flaskhalsar;

13. Gör skäl för namnet EIB! Bli “Europas klimatbank” på riktigt och fokusera transportutlåningen på att bygga ut järnvägen;

Använd järnvägen mer effektivt

14. Höj takten i att bygga ut signalsystemet ERTMS: skärp nuvarande deadlines i TEN-T-förordningen och få klart systemet på stomnätet till 2030; det övergripande nätet till 2040 och inför bindande delmål för utbyggnaden; 

15. Inför bindande mål för avvecklingen av omoderna signalsystem;

16. Ge Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) ansvar för kapacitetsallokering på viktiga internationella järnvägskorridorer; 

Gör det billigare att använda järnvägen

17. Gör infrastrukturavgifterna mer rättvisa: 

  • Förläng den gällande undantagslagen som ger medlemsstaterna rätt att avskriva avgifterna – och uppmana EU-länderna att göra det (som Tyskland gjort);  

  • Skärp reglerna för hur avgifterna beräknas, så att de enbart motsvarar direkta kostnader, och genomför ev. ett kostnadstak för avgifterna i direktivet om det europeiska järnvägsområdet;

18. Rättvisa infrastrukturavgifter: inför principen om att “förorenaren betalar”. Stärk tågets konkurrenskraft genom att de övriga trafikslagens avgifter motsvarar deras påverkan på miljö, klimat och infrastrukturslitage;

Tågen

Skapa ett snabbköp för vagnar

19. Ge ERA (Europeiska järnvägsbyrån) i uppdrag att standardisera utvecklingen av nya vagnmodeller. ERA borde även få resurser att utfärda typgodkännanden av tåg snabbare och mer effektivt än idag;

Stöd inköp och utveckling av nya vagnar

20. Använd EU:s krispaket (Fonden för Återhämtning och Resiliens) för att köpa in/utveckla nya nattågsvagnar;

21. Låt Europeiska Investeringsbanken (EIB) delfinansiera och ge lånegarantier för utvecklingen av nya vagnar; 

22. Starta en vagnpool med inriktning på nattåg och internationella linjer på EU-nivå: möjliggör för tågbolag att hyra vagnar från den poolen; 

Ta initiativ till nya internationella tåglinjer på EU-nivå

23. Ge ERA (Europeiska järnvägsbyrån) i uppdrag att undersöka och lista intressanta, otrafikerade internationella tåglinjer inom Europa;

24. Ge Kommissionen i uppdrag att samordna medlemsstaterna för att få till stånd nya internationella tåglinjer (jämför med mer begränsade initiativ som Trans Europe Express 2.0);

25. Organisera ett toppmöte för tåget i januari 2022, som avslut på det europeiska järnvägsåret, med syfte att etablera nya internationella tåglinjer i EU; 

Gör det lättare för staten att stödja tåget

26. Ta fram EU-riktlinjer för stöd till hållbara transporter, likt de riktlinjer som finns för energisektorn;

27. Revidera den så kallade kollektivtrafikförordningen (EG nr 1370/2007) och inför en klimatklausul för att göra det lättare att ge offentligt stöd till åtgärder som bidrar till klimatomställningen inom transportsektorn; 

Få bort regelkrångel och skapa en europeisk tågunion 

28. Inför en övergripande tåglagstiftning som skapar ett enhetligt regelverk för tågresor inom EU, och se till att dagens regler efterlevs bättre; 

Dina rättigheter:

Revidera förordningen om tågpassagerares rättigheter

29. Revidera förordningen om tågpassagerares rättigheter:

  • Tvinga tågbolag att göra plats för ett minimiantal cyklar på alla sina avgångar;

  • Stärk rättigheterna för personer med behov av särskild assistans: korta tiden för hur långt innan du måste säga till om hjälp på stationen och tåget till 12 timmar; 

  • Lägg ersättningen vid tågförseningar på samma nivå som för flyget;
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder

Relaterad media