2021-12-02 17:21Pressmeddelande

Ljummet resultat från omröstning i djurtransportutskottet. Pär Holmgren (MP): “Ny chans i januari”

Idag, torsdagen den 2:a december, röstade EU-parlamentets tillfälliga djurtransportutskott igenom sina slutgiltiga ståndpunkter. Utskottet har under ett drygt år granskat hur EU:s rådande lagstiftning på området implementeras och efterlevs, samt förhandlat fram rekommendationer till EU-kommissionen för hur medlemsländernas implementering av lagstiftningen kan förbättras och vilka förändringar som är nödvändiga. 

Utskottet har inrättats då EU-kommissionen regelbundet har informerats om systematiska och allvarliga brott som begås under transport av levande djur. Kommissionen har sagt att man år 2023 ska se över rådande lagstiftning.

Utskottet har idag bland annat enats om att införa ett totalförbud för transporter av icke-avvanda djur, som kalvar och kultingar, yngre än fem veckor. Vi gröna har i förhandlingarna kämpat för att 8 timmar bör vara huvudregel för alla djurtransporter inom EU - men det förslaget föll med en röst. 

Resolutionen röstades igenom med röstsiffrorna: 24+/1-/5ab

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, är ersättare i utskottet och kommenterar: 

  • I förhandlingarna har det blivit tydligt att vissa av de andra gruppernas förhandlare låter vinstintresset inom djurindustrin gå före djurens välbefinnande, och står helt på industrins sida, och inte sätter djurens välbefinnande i första rum. Dagens omröstningsresultat är ett bevis på just det. Med en rösts marginal föll det viktiga förslaget om att göra lagstiftningen tydligare, och betonar att 8 timmar ska vara huvudregel för långdistanstransporter inom EU. Det är tråkigt att se att Peter Lundgren, som enda svensk, valde att rösta emot vårt förslag, säger Pär Holmgren

  • Det är välkommet att utskottet enats om att totalförbjuda transporter av de allra minsta djuren, yngre än fem veckor. Kultingar och kalvar är extra känsliga, och att utsätta dem för dygnslånga resor i trånga utrymmen, utan tillräckligt med vatten och mat är ohållbart. Vi måste göra om och göra rätt, och sätta djurens mående i första rum, säger Pär Holmgren. 

  • Omröstningen idag visar att det kan finnas en politisk majoritet i EU-parlamentet som står bakom att införa en skärpning av EU:s lagstiftning kring djurtransporter. Det gällande regelverket är daterat, och innehåller många undantag och kryphål. Vi har otaliga bevis för att EU:s politik kring djurtransporter är otillräcklig och måste göras om i grunden. Vi gröna hade dock velat gå längre. Lyckligtvis har vi en chans till när EU-parlamentet röstar om rapporten i januari, säger Pär Holmgren.

Sammanfattning av djurtransportutskottets krav:

  • Utskottet uppmanar EU-kommissionen att revidera den gällande lagstiftningen, och inom ramen för denna presentera konkreta förslag för hur EU kan minska antalet transporter med levande djur och förbättra djurvälfärden för de djur som transporteras.

  • Utskottet uppmanar alla EU:s medlemsländer, särskilt de som påvisat stora brister, och EU-kommissionen att ta alla nödvändiga steg för att förbättra implementeringen och tillämpningen av de existerande regelverket. Detta genom att få på plats skarpare kontrollmekanismer vid rapporter om överträdelser av förordningen, och genom att sanktionera medlemsländer som inte tillämpar förordningen på ett effektivt sätt. 

  • Utskottet understryker att EU måste arbeta föra att skapa nödvändiga förutsättningar för att ställa om till att transportera säd och embryon istället för avelsdjur, och kadaver, genetiskt material och kött istället för levande djur. Pekar på att existerande EU-medel, såsom EU:s jordbruksbudget, kan bidra i det här arbetet. 

  • Utskottet betonar att ett ökat fokus på småjordbruk och småskaliga, lokala och mobila slakterier i de regioner med flest djur, kan leda till kortare transportsträckor för djur. 

  • Uppmanar att den revidering av lagstiftning introducerar bättre standarder för längden på transporterna, utrymme och temperatur i fordonen, och krav gällande tillgång till foder och vatten.

Våra gröna segrar: 

Icke-avvanda djur: inför totalförbud - med undantag för kortare transporter á 2 timmar 

Ett av våra gröna krav var att förbjuda transporter av känsliga djur, med svaga immunsystem som inte klarar av längre transportsträckor. Det handlar främst om kultingar och kalvar, ofta bara ett par veckor gamla, som fortfarande är beroende av mjölk. Med dagens lagstiftning kan en två veckor gammal kalv transporteras uppemot 19 timmar. Det här gör djuren utmattade, hungriga och törstiga. Vi stötte på stort motstånd från de högerkonservativa, konservativa och liberalerna partigrupperna under förhandlingarna när vi försökte lyfta våra farhågor med att transportera de små djuren. Vår ingång är att transporter av små djur ska undvikas i möjligaste mån, och att undantag bara ska kunna göras för kortare resor på två timmar, om djuren är över 35 dagar gamla. 

Förbud mot att transportera dräktiga djur efter sista tredjedelen av dräktigheten

Enligt gällande lagstiftning är transport förbjudet efter det att 90 procent av djurets dräktighet har gått. Samtidigt vet vi att dräktiga djur är extra utsatta, och tar skada av att transportera. Här kämpade vi gröna för att skärpa kravet. Att begränsa transporter av djur som befinner sig i den allra sista delen av dräktigheten är med andra ord en klar förbättring, som kommer göra stor skillnad för de dräktiga djur som upplever stor stress, och till och med riskerar att föda i förtid, under transport.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)