2021-12-15 12:27Pressmeddelande

Kommissionens nya energipaket är en julklapp till gasindustrin. Pär Holmgren: “Minskar inte vårt beroende av Putin.”

Idag presenterade EU-kommissionen sitt lagstiftningspaket om europeisk energipolitik. Bland förslagen återfinns verktyg för att minska utsläppen inom gasmarknaden och skapa en vätgasmarknad. Det presenterades även en förordning för att minska metanutsläppen inom energisektorn och en revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda. 

EU måste minska koldioxidutsläppen från den energi den förbrukar för att kunna uppnå sitt mål om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 och bli klimatneutral 2050. Dessa förslag kommer att bidra till att uppnå detta mål, enligt kommissionen. 

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

  • Kommissionens gaspaket är snarare gasindustrins önskelista. Det är fortfarande alldeles för vaga mål, och är varken i linje med den gröna given eller åtagandena från COP26. Vi behöver ett totalstopp för fossilgas, även som övergångslösning, för att vara i linje med vad vetenskapen säger krävs. Det enda sättet att minska våra utsläpp är tydliga mål, skarpa åtgärder och tidslinjer i linje med vetenskapen, säger Pär Holmgren. 

  • Förslagen minskar knappast EU:s beroende av Rysslands gas. Putin är EU:s största gasleverantör, och fortsätter berika sig på vårt energiberoende. Snabbt stigande energipriser kan stå oss dyrt om vårt gasberoende fortsätter. Vi gröna kräver ett stopp för Nord Stream 2, slut på investeringar i fossila bränslen, total utfasning av kol, olja och fossilgas och en omdirigering av investeringar till förnybar energi, säger Pär Holmgren.

Som en del av EU-kommissionens paket presenteras även åtgärder för att återställa naturliga kolsänkor i EU. Förslaget syftar till att öka det naturliga upptaget av kol från atmosfären, och betonar vikten av jordbrukssektorns roll i att lagra och binda kol i marken. 

Pär Holmgren (MP), igen:

  • Jag välkomnar det tydliga budskapet från kommissionen att de naturliga kolsänkorna måste öka. Jordbruket och skogsbruket har en fantastisk förmåga att binda och lagra kol. Det måste utnyttjas bättre än idag. Men minusutsläpp får aldrig kompensera för faktiska utsläppsminskningar. Vetenskapen är tydlig. Utsläppen måste minska nu. Men samtidigt behöver vi också ta bort koldioxid från atmosfären, som kommer från de utsläpp vi redan har gjort. Vi måste satsa på både minskade utsläpp och ökade upptag samtidigt, säger Pär Holmgren.

  • Men dagens meddelande från kommissionen saknar de skarpa förslagen och visar tyvärr återigen på den stora skillnaden mellan vad de säger och vad de faktiskt föreslår. I icke-bindande text betonar kommissionen att åtgärder för minusutsläpp endast ska komplettera och aldrig ersätta utsläppsminskningar, men inom Fit for 55 finns förslag som är i skarp kontrast med denna viktiga princip. Så kommissionen måste bestämma sig, säger Pär Holmgren.

Bakgrund:

Totalt presenteras fyra ärenden i energi- och klimatpaketet som presenterades idag. Dessa sammanfattas kort nedan:

Minska metanutsläppen i energisektorn

Nytt förslag som del av Fit for 55 som handlar om att minska metanutsläppen inom energisektorn. Kommissionens förslag fokuserar särskilt på 1) obligatorisk MRV - mätning, rapportering och verifiering - på företagsnivå för alla energirelaterade metanutsläpp och 2) skyldighet att förbättra detektion och reparation av läckage (LDAR) i all fossilgasinfrastruktur i leveranskedjan, såväl som alla annan användning av fossil gas.  

Mer information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6682 

Översyn av det tredje gaspaketet

Kommissionens förslag reviderar gasdirektivet och gasförordningen, med fokus på regelverket för vätgas och koldioxidsnåla gaser. Inga incitament planeras, däremot definitioner och certifiering. Kommissionens förslag rör frågor om spårbarhet/certifiering och anser att certifiering gör det svårare för koldioxidsnåla gaser, eftersom de kommer att behöva visa att de uppfyller ambitiösa krav (d.v.s. tröskeln för minskning av växthusgasutsläppen på 70 %). Definitioner och certifiering kan dock i sig vara incitament eftersom de ger signaler till marknaden (jfr. marknad för ursprungsgarantier (GOs) som värdesätter grön vätgas). Andra frågor rör infrastrukturen (gas, väte, blending, återanvändning samt ägandestrukturer) och konsumenträttigheter.

Mer information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6682 

Översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda

2020 presenterade kommissionen ett renoveringsintiativ, renoveringsvågen, för att bidra till mer energieffektiva byggnader i EU. Renoveringsvågen innefattar en handlingsplan med förslag på lagstiftning och åtgärder, och ett mål om att minst fördubbla den årliga renoveringstakten för byggnader till 2030. Därmed ses direktivet om byggnaders energiprestanda över, särskilt kopplat till bestämmelser för att främja byggnadsrenoveringar. Målet är att alla bostäder i EU ska ha energinivå F år 2030, och nivå E 2033.

Mer information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683 

Återställa naturliga kolcykler

I strategin “Farm to Fork” från maj 2020 ingår en handlingsplan med 27 olika lagstiftnings- och icke-lagstiftningsinitiativ, däribland “the EU carbon farming initiative”. I dagens meddelande (“communication”, icke-lagstiftning) ska kommissionen utmåla nya åtgärder för att utöka koldioxidinlagringen på EU-nivå. 

I meddelandet tillkännages att utnyttjandet av billiga fossila bränslen och förändringar i markanvändning dramatiskt ökat koncentrationen av koldioxid i atmosfären, och därmed stört den naturliga kolcykeln. Den påminner om att att analysen som ligger till grund för EU:s klimatneutralitetsmål till senast 2050 visar att EU drastiskt måste minska sina fossila utsläpp samtidigt som kolsänkorna måste öka. 

I förslaget identifieras tre nyckelåtgärder för att etablera “hållbara och klimatresilienta kolcyklar”:

  1. Avskaffande och, där det är omöjligt, drastisk minskning av beroendet av kol

  2. Återvinning av kol från avfallsströmmar, från hållbara källor till biomassa eller direkt från atmosfären för att ersätta fossilt (särskilt genom främjandet av CCS/CCU och andra sorters tekniska lösningar, inklusive bioenergi med CCS-BECCS). 

  3. Uppskalning av koldioxidupptagslösningar som möjliggör långtidslagring antingen i ekosystem genom naturbaserade lösningar eller genom industriella lösningar. 

Kommissionen föreslår åtgärder för att utöka carbon farming (avsnitt 2), samt öka industriellt CCUS (avsnitt 3), särskilt genom utveckling av en ny EU-förordning för certifiering av koldoxidupptag från både naturliga ekosystem och industriell teknik (avsnitt 4).

Mer information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6687 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)