2021-10-21 11:10Pressmeddelande

EU-parlamentets krav inför COP26: Avskaffa alla fossila subventioner 2025

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentarikerPär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Idag har EU-parlamentet antagit en resolution om klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Resolutionen är EU-parlamentets inspel till förhandlingarna, och mandatet som den officiella delegationen, där Pär Holmgren ingår, tar med sig till Glasgow. 

Resolutionen tar upp att medlemsländernas nationella åtaganden inte lever upp till Parisavtalet utan istället ökar utsläppen med 16% till 2030, jämfört med 2010 - när de istället borde minska med minst 45% för att vara i linje med 1,5 gradersmålet.

EU-parlamentet kräver också i resolutionen att alla fossila subventioner avskaffas till 2025 och att alla fossila bränslen fasas ut så snart som möjligt. Parlamentet kräver även att klimatbiståndet från den rika delen av världen ska öka både för att minska utsläppen och för klimatanpassning.

Resolutionen gick igenom med röstsiffrorna: 527+/134-/35ab

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

- Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Vetenskapen måste ligga till grund för klimatförhandlingarna i Glasgow. Världen håller på att missa 1,5-gradersmålet. FN varnar för att världen går mot 2,7 graders uppvärmning. Fortsätter vi såhär misslyckas vi med Parisavtalet, säger Pär Holmgren.

- Den fossila eran måste få ett slut, och därför bör alla fossila, och miljöfarliga, subventioner avskaffas absolut senast 2025. Den rika delen av världen måste göra mer och öka stödet till klimatanpassning och för förluster och skador i andra delar av världen som drabbas hårdast av klimatförändringarna, säger Pär Holmgren.

Resolutionen sammanfattat: 

 • EU-parlamentet beklagar att medlemsländernas nationella åtaganden inte lever upp till Parisavtalet utan istället ökar utsläppen med 16% till 2030, jämfört med 2010 - när de istället borde minska med minst 45 procent för att vara i linje med 1,5 gradersmålet. Nuvarande nationella åtaganden leder till 2,7 graders uppvärmning. 

 • EU-parlamentet kräver att alla fossila bränslen fasas ut så snart som möjligt, med hänvisning till IEA:s nettonollrapport.

 • Kräver att EU:s position ska stödja en femårig uppföljningsperiod, och uppmanar EU-kommissionen och EU:s medlemsstater att fortsatt försöka lösa återstående artiklar i Parisavtalsregelverket.

 • Uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sin klimatfinansiering och uppmanar EIB att justera sina investeringar i linje med Parisavtalet. Finansieringen ska öka både för att minska utsläppen och för klimatanpassning.

 • Operationalisera “Santiagonätverket om förluster och skador” och arbeta för att finna nya finansieringsvägar för att kunna hantera förluster och skador som redan skett på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. 

 • Kräver att alla fossila subventioner avskaffas senast 2025.

 • Kräver att det uppdaterade Limaprogrammet ska implementeras omedelbart. Limaprogrammet handlar om hur Parisavtalet ska jämställdhetsintegreras. Kräver samtidigt att liknande arbete genomförs på EU-nivå. 

 • Ser möjligheten med Fit for 2030-paketet att överträffa EU:s klimatmål för att vara mer i linje med Parisavtalet. Välkomnar särskilt klimattullarna som ett effektivt sätt att ta steg på vägen mot ett globalt pris på koldioxid. 

 • Kräver ett globalt moratorium mot havsbaserad oljeutvinning i Arktis.

 • Parlamentet påminner alla parter om att göra de finansiella flödena förenliga med 1,5-gradersmålet och uppmanar kommissionen att se över hur unionen och medlemsstaterna lever upp till Parisavtalet artikel 2.1 c om de finansiella flödena och systemen.

 • Kräver en policy för intressekonflikter inom klimatförhandlingarna och att EU-kommissionen och medlemsländerna ska inta en ledande roll i processen.

Hela resolutionen finns att läsa här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0521_SV.html 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)