2022-03-09 18:16Pressmeddelande

EU-parlamentet stoppar inte nya gasprojekt. Jakop Dalunde (MP): “Fel signal”.

Idag har EU-parlamentet röstat nej till att stoppa nya gasprojekt i den så kallade PCI-listan. Listan över Project of Common Interest är en förteckning över vilka energiprojekt som är av särskilt betydelse för EU:s integrerade energinät. Listan innehåller bland annat ett tjugotal gasprojekt som motsvarar ca 13 miljarder euro i investeringar de kommande åren.

Listan är en så kallad delegerad akt till TEN-E-förordningen och är den femte i ordningen. Listan lades fram i november förra året, men i december enades EU-parlamentet och ministerrådet om en ny TEN-E-förordning som försvårar för fossila projekt att bli Projects of Common Interest. Listan som snart träder ikraft är framtagen utefter det gamla regelverket. 

Förutom att vara långt ifrån i linje med Parisavtalet, eller EU:s egna klimatåtgärder, så saknar PCI-listan en garanti för att det minskar vårt beroende av rysk gas. 

Dagens omröstning var en invändning mot den delegerade akten, vilket är EU-parlamentets sätt att stoppa den. 

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker kommenterar:

  • Att tillåta utbyggnad av nya gasprojekt, samtidigt som vi är smärtsamt medvetna om EU:s beroende av rysk gas är orimligt. Nu är inte tiden att satsa på nya gasprojekt när vi istället måste bli mindre beroende av det fossila, säger Jakop Dalunde.

  • Dagens beslut sänder fel signal till omvärlden. Igår presenterade EU-kommissionen ett förslag om att minska EU:s beroende av rysk gas med två tredjedelar till årets slut. Dagen efter godkänner EU-parlamentet nya gasprojekt. Det rimmar illa med den gröna omställningen, säger Jakop Dalunde

Bakgrund
Omröstningen om att stoppa PCI-listan slutade: 
177 ja till att stoppa listan
497 nej till att stoppa listan
22 lade ner sina röster

Här är den femte PCI-listan:
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf 

Här är EU-parlamentets invändning:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0137_EN.pdf 

Så röstade svenska EU-parlamentariker:

Ja till att stoppa listan: MP, C, V, L
Nej till att stoppa listan: S(förutom Guteland), KD, M, SD
Lade ner sin röst Jytte Guteland (S)

Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)