2021-05-19 17:10Pressmeddelande

EU-parlamentet slår fast: Energieffektivisering viktigast inom energipolitiken

Idag har EU-parlamentet godkänt strategin för energisystemintegration. Strategin lägger fram EU-parlamentets krav på EU-kommissionen när de just nu arbetar med en total översyn av all relevant lagstiftning inom klimat- och energiområdet. Strategin innehåller flera gröna avtryck och Jakop Dalunde, som varit den gröna gruppens förhandlare i både industriutskottet och transportutskottet, är nöjd: 

 - Det ska vara lätt att delta i den gröna omställningen. Lätt för den villaägare som vill sätta upp solceller på taket, lätt för bostadsrättsföreningen som vill sätta upp en laddstolpe och lätt för den småföretagare som vill sälja överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Med den här strategin är EU-parlamentet tydliga med att man underlätta energiomställningen och stå på konsumentens sida säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Ett tydligt grönt avtryck är den hierarki som EU-parlamentet idag ställt sig bakom: 

 - Med mitt förslag, som antogs, tog parlamentet ställning för att EU behöver en tydlig hierarki för energipolitiken där energieffektivisering alltid ska prioriteras först, direktelektrifiering därefter och först i tredje hand bör energi från förnybara källor, syntetiska drivmedel och vätgas användas. Jag vill att den hierarkin nu tillämpas inom all energipolitik, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Samtidigt biföll även EU-parlamentet den nya vätgasstrategin. Här är den gröna gruppen inte nöjd med resultatet då man öppnar upp för EU-subventioner även av vätgas som inte är förnybar. Jakop Dalunde kommenterar:

 -  Vi måste satsa på 100% förnybar vätgas redan nu, inte ta omvägen via vätgas producerad med fossila energislag eller kärnkraft. Tyvärr fick vi gröna inte stöd i parlamentet för att skattebetalarnas pengar bara ska gå till förnybar vätgas. Den konservativa majoriteten i parlamentet motsatte sig det kravet utan vill fortsatt låsa in oss i ett fossilberoende.

Strategin för energisystemintegration röstades igenom med röstsiffrorna: 542/111/42
Vätgasstrategin röstades igenom med röstsiffrorna: 411/135/149

Bakgrund, detta är EU:s strategi för energisystemintegration

  • Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp kring energipolitiken och att integrera energisystem för värme, el och energilagring bättre med varandra än idag. Tidigare har liknande strategier oftast utgått från energislagen var för sig. 

  • Strategin pekar ut en tydlig hierarki där energieffektivisering alltid ska prioriteras överst, därefter direktelektrifiering och i tredje hand avancerade biobränslen, syntetiska bränslen och vätgas. 

  • Strategin fastslår att ny vätgas i första hand måste vara producerad med förnybara energikällor och att det behövs ursprungsmärkning för vätgas. 

  • Strategin fastslår att EU:s energipolitik måste utgå från Parisavtalet och EU:s egna klimatmål. 

  • Strategin uttalar också att konsumenträttigheterna måste stärkas särskilt på värmemarknaden. 

  • Strategin kommer ligga till grund för det fortsatta lagstiftningsarbetet. I sommar (preliminärt 14 juli) kommer EU-kommissionen att presentera en lång rad lagförslag där bland annat Förnybartdirektivet, Energiskattedirektivet, Energieffektiviseringsdirektivet, Direktivet med utsläppskrav för personbilar och lätta lastbilar med flera lagstiftningar kommer att revideras. Strategin kan därför ses som starten på det lagstiftningsarbetet och som EU-parlamentets inspel till kommissionen inför revideringarna.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder