2023-11-09 13:23Pressmeddelande

EU-parlamentet missar chansen att rädda liv. Nya krav för minskade luftföroreningar är för lågt satta, enligt Jakop Dalunde.

Jakop Dalunde i talar från talarstolen i EU-parlamentets kammare, Strasbourg.Jakop Dalunde i EU-parlamentets kammare.

Idag har EU-parlamentet enats om en ståndpunkt kring utsläppskrav för luftföroreningar från nya fordon. Det handlar om begränsningarna av partiklar och kväveoxider i avgasutsläpp från fordon, samt däck och bromsar, för att förbättra luftkvaliteten och därmed främja människors hälsa, samt miljön. 

Utsläpp från vägtrafik är den största källan till utsläpp i tätorter i Sverige. Samtidigt dödar luftföroreningar sju miljoner människor i världen årligen. Främst drabbas världens fattiga, men även i Sverige förväntas 7600 personer dö i förtid varje år till följd av den förorenade luft de andats in.

EU-parlamentets ståndpunkt är mindre ambitiöst än det förslag som lagts fram av kommissionen, till följd av en uppgörelse mellan EU:s konservativa, däribland de svenska Moderaterna, och extremhögern. På grund av den urvattnade texten och de låga ambitionerna valde Miljöpartiet, tillsammans med den gröna gruppen, att rösta nej till EU-parlamentets förhandlingsmandat. 

EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP), medlem i transportutskottet, kommenterar: 

  • Det är en besvikelse att en konservativ majoritet i det här huset håller så hårt om fossillobbyn, att de hellre röstar för tandlösa utsläppskrav än att höja ribban och få ner de dödliga utsläppen från EU:s vägtransporter, säger Jakop Dalunde. 

  • Det förslag som kommissionen lade fram för denna lagstiftning var undermåligt från början. Kommissionens uppdatering av lagstiftningen är varken i linje med deras egen expertgrupps rekommendationer, EU:s egna klimatambitioner eller de tekniska framsteg som gjorts på området. Istället för att höja ambitionerna väljer alltså EU-parlamentet att fortsätta på samma bana. Det kan vi gröna inte ställa oss bakom, säger Jakop Dalunde.

  • Med Euro 7 hade vi en missat chansen att begränsa utsläppen från avgasrör, däck och bromsar ordentligt. Det kan låta oviktigt men detta är en enorm källa till luftföroreningar och att minska dessa utsläpp kan rädda liv. Detta är ett viktigt komplement till lagen med slutdatum för nyförsäljning av fossilbilar som vi nyligen fick på plats,  säger Jakop Dalunde. 

  • Detta är en rättvisefråga. Att halvera utsläppen från bilar skulle kosta omkring 3500 kronor per såld bensinbil. Mer än hälften av alla nya bilar som säljs i EU köps av företag och resten säljs främst till höginkomsttagare. Detta är samhällsgrupper som har råd att ta en aningen högre kostnad för att säkerställa renare luft för alla och rädda liv, säger Jakop Dalunde.

Bakgrundsfakta 

Den nya lagstiftningen antogs med 329 röster för, 230 emot, 41 nedlagda röster.  

EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras i olika euro-klasser. Det som regleras är bland annat kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) regleras i en separat förordning. Euro 5 blev krav 1 september 2009, Euro 6, 1 september 2014. Dieselbilar med Euro 6 började dock säljas redan 2012.

Inom ramen för den gröna given åtog sig kommissionen att 2021 lägga fram ett förslag om strängare utsläppskrav för luftföroreningar från fordon med förbränningsmotorer.

De senaste standarderna är Euro 6 för lätta fordon (bilar och skåpbilar) och Euro VI för tunga fordon (lastbilar, bussar och turistbussar). 

Fordon med förbränningsmotorer släpper ut föroreningar dels från avgasrör men också från däckslitage och bromsar (på grund av nötning), medan elfordon endast ger utsläpp från däckslitage och bromsar.

Denna lagstiftning går hand i hand med den EU-lagstiftning som nyligen antogs för att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar i EU från 2035. EU-parlamentet arbetar också med en liknande lagstiftning för lastbilar och andra tunga vägtransporter.  I denna fråga har parlamentets miljöutskott hunnit enas om krav på att reducera andelen nytillverkade tunga fordon som får säljas på den europeiska marknaden med 45 procent till 2030, 70 procent till 2035 och 90 procent till 2040.  Det är långt under de gränser som Miljöpartiet hade velat se. En slutgiltig omröstning i frågan väntas när EU-parlamentet sammanträder i Strasbourg i slutet av november. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor