2021-05-20 12:30Pressmeddelande

EU-parlamentet kräver att handelsavtalet med Kina läggs på is. Jakop Dalunde (MP): “EU måste stå upp mot Xi Jinping”

DescriptionDescription

Idag, torsdag den 20:e maj, röstar EU-parlamentet om en resolution som kräver ett stopp för den pågående processen att godkänna handelsavtalet med Kina. 

I resolutionen konstaterar EU-parlamentet att alla diskussioner om ratificering av handelsavtalet med Kina bör läggas på is, så länge de kinesiska sanktionerna upprätthålls. Parlamentet kräver i resolutionen att Kina upphäver sanktionerna innan det eventuellt görs några som helst framsteg med avtalet.

Den 22 mars nåddes vi av beskedet att Kina inför sanktioner mot en rad europeiska politiker och forskare. Däribland den svenske forskaren Björn Jerdén och fem kollegor till oss här i Europaparlamentet. 

Kinas motåtgärder kom bara timmar efter de sanktioner som EU:s utrikesministrar enades om den 21 mars mot fyra kinesiska tjänstemän för deras inblandning i “omskolningslägren” i Xinjiang. Rapporter uppskattar att mer än en miljon människor ur den uiguriska minoriteten och andra muslimska minoriteter spärras in i dessa läger, utsätts för politisk indoktrinering, tvingas avsäga sig sin kultur och religion och dessutom, i vissa fall, torteras och dödas.

Som svar på Kinas motsanktioner kräver nu alltså EU-parlamentet att ratificeringsprocessen av handelsavtalet med Kina läggs på is. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

  • Kinas sanktioner är fullständigt oacceptabla och ett tydligt tecken på landets försök att styra och kontrollera den globala debatten. Att använda EU:s sanktioner som förevändning för att bestraffa europeiska och nationella politiker, liksom oberoende forskare är uppseendeväckande. EU kan inte lägga sig platt för Kinas auktoritära och totalitära regim och därför är dagens tydliga besked från EU-parlamentet välkommet, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna

  • EU måste tydligt stå upp för sina folkvalda och oberoende forskare, och samtidigt visa sin solidaritet med det kinesiska folket som dagligen kränks och förtrycks. Därför räcker det inte med att Kina lyfter sanktionerna. EU ska stå på demokratins sida – Xi Jinping ska visas ut från den gemensamma spelplanen och Kinas återkommande kränkningar av mänskliga rättigheter måste få tuffa konsekvenser, säger Jakop Dalunde.

Det slutgiltiga resultatet av omröstningen presenteras kl. 16:30 men väntas gå igenom med breda majoritet då alla de stora partigrupperna står bakom resolutionen.

Resolutionen i korthet:
Resolutionen fördömer sanktionerna som har införts av de kinesiska myndigheterna och uppmanar dem att omedelbart upphäva dem. Parlamentet har i tidigare resolutioner slagit fast att kränkningarna i Xinjiang utgör brott mot de mänskliga rättigheterna och vi uppmanar nu med kraft EU och dess medlemsstater att påskynda arbetet för en FN-utredning. EU måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att på Kinas regering att stänga lägren avbryta alla pågående människorättskränkningar i Xinjiang, men även på andra ställen, såsom i Tibet. 

Resolutionen uppmanar också den kinesiska regeringen att ratificera och genomföra ILO-konventionerna nr 29 och 105 om avskaffande av tvångsarbete och nr 87 och 98 om föreningsfrihet och organisationsrätten samt den kollektiva förhandlingsrätten. De måste även ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Resolutionen uppmanar även EU att öka sitt samarbete med USA i sin relation till Kina, för att få till ett samlat grepp på åtgärder mot människorättskränkningarna. Handelsavtal med andra parter i regionen, inklusive Taiwan, ska inte “hållas gisslan” för att ratificeringen av det övergripande investeringsavtalet är uppskjutet tills vidare.

Resolutionen nämner också den svenska medborgaren Gui Minhai, som trots Europaparlamentet flerfaldiga krav på hans frigörelse fortfarande är frihetsberövad.

Punkten om investeringsavtalet
10. Europaparlamentet intar en ståndpunkt om att det är helt rätt att all behandling av det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina, liksom alla diskussioner om parlamentets ratificering av det, lagts på is så länge de kinesiska sanktionerna upprätthålls. Parlamentet kräver att Kina upphäver sanktionerna innan det görs några framsteg med det övergripande investeringsavtalet, utan att detta påverkar slutresultatet av processen med att ratificera detta avtal. Parlamentet förväntar sig att kommissionen samråder med parlamentet innan den vidtar några åtgärder för att ingå och underteckna det övergripande investeringsavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda sig av diskussionerna om det övergripande investeringsavtalet för att förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna och stödet till det civila samhället i Kina, och påminner kommissionen om sin avsikt att ta hänsyn till människorättssituationen i Kina, inräknat i Hongkong, när parlamentet anmodas samtycka till nyss nämnda avtal.

Resolutionen i sin helhet går att läsa här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0269_EN.html 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder