2022-03-10 12:31Pressmeddelande

EU-parlamentet godkänner hårda krav på batterierna från elbilar

Jakop DalundeJakop Dalunde

Miljöpartiet välkomnar de nya hårda kraven på återvinning av batterier från till exempel elbilar, elsparkcyklar och datorer samt batterier för energilagring som EU-parlamentet nu ställt sig bakom. Jakop Dalunde har varit en av förhandlarna som nu bland annat fått stöd för kraftigt höjda krav på återvinning av litium, ett skarpare producentansvar för batterier gällande elsparkcyklar och tydligare regler kring att redovisa var mineralerna och metallerna kommer ifrån. 

Idag står batteritillverkning för över hälften av den globala efterfrågan på de två metallerna kobolt och litium. Framöver bedöms efterfrågan på dessa metaller att mångdubblas, när behovet av stora och effektiva batterier växer, som ett led i utfasningen av fossila bränslen och en ökande elektrifiering i samhället. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker och gröna gruppens förhandlare kring batterilagstiftningen i Transportutskottet kommenterar: 

 – Den här lagstiftningen är ett stort framsteg, vi får nu ett regelverk på plats som minskar vårt beroende av andra länders gruvbrytning av litium och kobolt. Genom högre krav på mängden återvunnet material i nya batterier så tar vi ett elefantkliv mot en mer cirkulär ekonomi, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 – Moderaterna har velat urvattna och försvaga den här lagstiftningen. Det här är en seger för oss gröna som istället velat se skarpa och tydliga regler som kan bli en trygghet för konsumenten och skapar legitimitet för den gröna omställningen, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 – Den nya lagstiftningen innebär både höga krav på insamling av uttjänta batterier och höga krav på andelen återvunnet material i nyproducerade batterier. På det viset minskar vi behovet av nybrutna metaller och mineraler i båda ändar av produktionskedjan, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 – Genom att minska behovet av att bryta nytt material gör vi en insats för både arbetsförhållanden och mot barnarbete. Majoriteten av världens kobolt bryts i Kongo, där en kvarts miljon gruvarbetare beräknas arbeta under farliga förhållanden och Unicef uppskattar att runt sjunde arbetare är ett barn, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Nu har EU-parlamentet ställt sig bakom förslaget från kommissionen och vill dessutom skärpa förslaget ytterligare. I nästa steg kommer EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen att förhandla för att nå en gemensam position. Gröna framgångar i EU-parlamentets förslag jämfört med kommissionens: 

  • Stärkt konsumentens rätt att alltid få sina elektronikprodukter reparerade genom att ersätta eller underhålla batterier 

  • Tydliggjort att batterier från elsparkcyklar och andra lätta eldrivna fordon ska omfattas av kraven i den nya lagstiftningen

  • Definierat ett tydligt producentansvar för producenter av batterier till lätta transporter, t.ex. producenter av elsparkcyklar, vilket innebär att de måste ta ansvar för insamlingen av batterierna

  • Tidigarelagt kraven på när producenterna måste redovisa andelen återvunnet material i batterierna. I kommissionens förslag blev detta obligatoriskt 2027, vi har nu fått EU-parlamentet att ställa sig bakom att detta ska vara obligatoriskt redan 2025

  • Höjt kraven på insamling av förbrukade batterier, bland annat ska 80% av förbrukade bärbara batterier och batterier för lätta transportmedel vara insamlade 2030

  • Höjt kraven på återvinning av litium, från 35 procent till 70 procent. 

  • Stärkt kraven på att redovisa vilken gruva en mineral kommer ifrån och var råvaran bearbetats i det fall mineralen kommer från ett högriskområde

 

Presskontakt: 

Christian Valtersson, +46 76 343 79 39

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson