2021-05-05 16:07Pressmeddelande

EU-kommissionens uppdaterade industristrategi. Jakop Dalunde “Missad chans att göra industripolitiken klimatsmart”

Idag har EU-kommissionen presenterat sin uppdaterade industristrategi. Den ursprungliga strategin som presenterades i mars 2020 har i Coronapandemins skugga blivit obsolet. Dagens förslag är tänkt att stärka den inre marknaden i återuppbyggnaden efter Corona. 

Coronakrisen har påvisat vikten av en inre marknad med tydlig koppling till omvärlden. Krisen har visat sårbarheten i såväl industrier och företag där små och medelstora företag har varit extra sårbara. De prioriteringar som EU-kommissionen presenterade i industristrategin från 2020 är fortsatt viktiga, men måste påskyndas - enligt förslaget.

Tyvärr är inte dagens förslag tillräckligt för att möta EU-parlamentets krav på att industri ska vara motorn i den gröna given även om det finns några progressiva förslag.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

  • Vad Kommissionen idag har presenterat kommer inte att bidra till att EU blir motorn i det globala race mot en klimatneutral värld. De senaste batterierna, solpanelerna och klimatneutral kemi borde prioriteras högre för att EU ska kunna ta på sig ledartröjan på den globala spelplanen. Kommissionen tar inte sitt ansvar för att säkerställa att all industripolitik ska vara klimatpolitik. Vi gröna kommer att kämpa för att rädda den gröna given och se till att EU:s kommande klimatpaket inte blir ett tomt skal, säger Jakop Dalunde.

  • Det är välkommet att EU-kommissionen nu meddelar att de vill göra mer för att gynna den fossilfria vätgasen. Omställningen måste gå snabbt och även om priset på utsläppsrätter nyligen nådde nya rekordnivåer måste mer till. Förslaget om “Carbon Contracts for Difference”, det som ibland översätts på svenska till omvänd auktionering, är intressant men djävulen är i detaljerna och vi inväntar med spänning översynen av utsläppshandeln där förslaget kommer att ingå, säger Jakop Dalunde.

  • För oss gröna är det positivt att EU-kommissionen vill göra det ännu enklare för dig som konsument att kunna se vilken klimatprestanda den pryl eller apparat du köper har. Att de också vill utöka regelverket kring energi- och klimatprestanda till solceller skulle gynna europeiskt tillverkade solceller i konkurrensen med kinesiskt tillverkade solceller. 

Bakgrund

EU-kommissionen har idag presenterat sin uppdaterade industristrategi. Bland annat syftar strategin till att stötta och påskynda inrättandet av de projekt utpekade på den lista över projekt av särskild betydelse (IPCEI-listan). IPCEI-projekt hjälper medlemsländerna att finansiera projekt genom förenklade regler för statsstöd. Det underlättar för företag att gå ihop inom nyckelteknologier eller strategiska områden där risken skulle vara för stor för en enskild aktör. Det kan exempelvis handla om vätgas, 5G-korridorer, datainfrastruktur, hållbara transporter, enligt förslaget. Medlemsländerna kan exempelvis använda pengar från återhämtningsfonden till detta syfte. 

Kommissionen överväger också att införa en särskild stödordning som kallas “carbon contracts for difference” inom ramen för EU:s utsläppshandel. Förslaget syftar till att upprätta kontrakt inom vissa nyckelprojekt man vill gynna, oberoende av koldioxidpriset i utsläppshandeln. Det skulle exempelvis kunna gynna investeringar i fossilfri vätgas vilken, trots rekordnivåer inom utsläppshandeln, inte är konkurrenskraftig med fossil vätgas. Men industristrategin nämner ingen specifik sektor och ett mer detaljerat förslag är att vänta i översynen av utsläppshandeln som kommer i sommar.

Dessa förslag ska även ses ljuset av den nyligen presenterade taxonomin och batteriförordningen som nyligen lagts på EU-parlamentets bord. I sommar väntas även detaljerna kring förslaget om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid som syftar till att jämna ut spelplanen mellan europeiska företag och utom-europeiska företag genom att utsätta dem för samma koldioxidpris.

Hela industristrategin finns att läsa här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1884


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder