2022-04-05 14:19Pressmeddelande

EU-kommissionen skärper kraven på industrierna, men missar målet

Idag, tisdagen den 5:e april, presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningspaket för att komma åt utsläpp och föroreningar. Bland annat revideras industriutsläppdirektivet, och kommissionen ser över reglerna för att skydda ozonlagret. Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, ser positivt på förslagen, men ser också stor förbättringspotential för att bättre komma åt industriernas föroreningar och utsläpp.

EU:s direktiv om industriutsläpp är det enskilt viktigaste verktyget för att komma åt industriella föroreningar. Tyvärr innehåller direktivet ett stort antal svagheter. Det finns många sektorer som inte ingår i dess omfattning och det som ingår regleras många gånger för svagt. Dessutom ingår inte utsläpp av växthusgaser, vilket försvagar lagstiftningens möjlighet att vara ett komplement till EU:s utsläppshandel i den gröna omställningen.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, kommenterar revisionen av industriutsläppsdirektivet: 

EU:s industrier står för enorm klimat- och miljöpåverkan. Utsläppen förvärrar klimatkrisen, och föroreningar i luft och vatten förstör miljön. Tvingar vi industrierna att minska sina utsläpp, och ställa om sin produktion är mycket vunnet. Tyvärr föreslår inte kommissionen ändringar i direktivets omfattning till att inkludera växthusgasutsläpp, vilket försämrar lagens klimatpotential. Det kommer vi gröna försöka ändra i de stundande förhandlingarna, säger Pär Holmgren. 

 

 

Det är bra att kommissionen föreslår stärkta sanktioner mot de som bryter mot direktivet. Det ska nämligen vara svindyrt att smutsa ner. Det är även välkommet att fler delar av den storskaliga industriella djuruppfödningen nu omfattas, säger Pär Holmgren.

 

 

Det är välkommet att kommissionen ser över regelverket för att skydda ozonlagret. Nuvarande regelverk har betydande förbättringspotential, inte minst när det kommer till att också täcka ozonnedbrytande ämnen som nyligen identifierats och åtgärder mot illegal handel, men också vad gäller återvinning och återanvändning. Endast ett fåtal medlemsländer har producentansvar som kräver att de som tillverkar produkter med ozonnedbrytande ämnen har ansvar för återvinningen. Vi vill att lagstiftningen ska kräva det på EU-nivå, säger Pär Holmgren.

Bakgrund

Förslagen som ingår i paketet är: 

  • Översyn av EU-reglerna om skydd av ozonskiktet (Pär Holmgren (MP) kommer förhandla denna översyn i miljöutskottet)

I EU är det förbjudet att importera, exportera och använda ämnen som bryter ned ozonskiktet. Reglerna bedöms i stort sett vara ändamålsenliga, men syftet med översynen är att ta reda på om de kan förbättras genom enklare/tydligare kontrollåtgärder, bättre samstämmighet med tullreglerna (en enda kontaktpunkt för tullfrågor) och ändrade utfasningsdatum för flyget

  • Uppdaterade EU-regler om industriutsläpp och uppdaterade regler om EU:s register över utsläpp och överföringar av föroreningar

IED (Industrial Emissions Directive – Direktivet om industriutsläpp) antogs 2010 och ersatte då sju redan befintliga lagar, och är det viktigaste EU-instrumentet som reglerar utsläpp av föroreningar från industrianläggningar.

Direktivet har dock ett stort antal svagheter. Det finns många saker som inte ingår i dess omfattning och det som ingår fungerar inte alltid bra (det finns fortfarande många hinder och kryphål för att faktiskt uppnå utsläppsminskningar). 

  • Översyn av EU-reglerna om fluorerade växthusgaser

Fluorerade gaser en familj av mycket potenta växthusgaser, upp till 23 000 gånger större än koldioxid, men som sedan 2015 successivt fasas ut enligt EU:s f-gasförordning. F-gasförordningen är en milstolpe i EU:s klimatlagstiftning för att övergå från “superväxthusgaser”, såsom fluorkolväten (HFC) som används i kylning och luftkonditionering och svavelhexafluorid (SF6). Kommissionen ska nu föreslå revisioner som syftar till att stärka genomförandet och öka ambitionen i linje med the Green Deal och nya internationella åtaganden enligt Montrealprotokollet.

Hela förslaget finner du här: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2238 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2189 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)