2021-07-14 13:11Pressmeddelande

EU-kommissionen presenterar klimatpaket. Pär Holmgren (MP): “Nu måste vi överträffa EU:s klimatmål”

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren och Jakop DalundeMiljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren och Jakop Dalunde

Idag har EU-kommissionen presenterat ett lagstiftningspaket på klimatområdet. Totalt är det 12 förordningar och direktiv som syftar till att skruva upp EU:s ambitioner, för att vara i linje med de nya klimatmålen. Fit for 55, som det heter, kommer att vara helt avgörande för om EU klarar de egna klimatmålen och kan leva upp till Parisavtalets åtaganden. Paketet kommer även att ha stor påverkan på Sveriges ekonomi, industri och samhälle.

I princip all lagstiftning inom energi, transporter, miljö och klimat är uppe på bordet för omförhandling, en process som kan ta 1-3 år från att kommissionens förslag presenteras och till att lagstiftningen klubbas av ministerrådet och EU-parlamentet. Det handlar om allt mellan priset på utsläppsrätter till hållbarhetskriterier för biodrivmedel, om de nya klimattullarna, om skogens roll som kolsänka, om utsläppskrav på bilar och om hur energi ska beskattas.

Men Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, hoppas på mer:

- EU:s klimatlag blev tyvärr en besvikelse. Men den sätter framförallt målen. Nu har vi chansen att överträffa målen och säkerställa att vi lever upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Det är slutsnackat nu. Det är dags att fylla klimatlagen med skarpt innehåll. Förhandlingarna om de lagar som tvingar medlemsländerna att lägga om sin klimatpolitik börjar nu, säger Pär Holmgren. 

Inom lagstiftningspaketet kommer EU:s handel med utsläppsrätter att revideras. Tack vare Miljöpartiets arbete i ministerrådet och EU-parlamentet skjuter nu priset på utsläpp i höjden, men verktyget kan vässas ytterligare för att nå sin fulla potential. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, förhandlade utsläppshandeln under förra revideringen, och är ansvarig för de gröna i industriutskottet för den kommande revideringen. Han kommenterar:

- Jag kommer att kämpa för att kraftigt höja priset på utsläpp i Europa. På kort sikt vill jag se en fördubbling av priset och till 2030 bör ett ton koldioxid kosta minst 200 euro för att det fossila på allvar ska fasas ut. Då måste det också vara slut på fossilindustrins gräddfiler. Alla sektorer inom handelssystemet ska fullt ut betala för sina utsläpp, säger Jakop Dalunde.

Kommissionen föreslår att fri tilldelning fasas ut för de sektorer som kommer att omfattas av de nya klimattullarna, samt att fri tilldelning villkoras att industrin samtidigt gör åtgärder för energieffektivisering. Miljöpartiet hade dock velat se att den fria tilldelningen ströks helt. 

EU-kommissionen har även föreslagit att klimattullar ska införas. Tanken med systemet är att vissa importerade varor får en avgift som motsvarar den klimatpåverkan som varan orsakat under produktionen. Detta jämnar ut spelplanen mellan den europeiska marknaden, där utsläppshandeln reglerar priset, och andra länder.

Jakop Dalunde kommenterar: 

- Klimattullarna gynnar de svenska företag som tar klimatansvar och tvingar länder i vår omvärld att höja sina ambitioner. Dessutom förhindrar det koldioxidläckage, att ett företag som flyttar sin produktion utanför EU för att slippa EU:s utsläppshandelssystem, skulle istället straffas med en klimatavgift när produkten importeras till EU. Tyvärr omfattas inte samma sektorer som inom utsläppshandeln, vilket försvagar systemet, säger Jakop Dalunde.

Därutöver kommer skogen i framtiden spela en stor roll. Bland annat kommer förnybartdirektivet och utsläppen från markanvändning att ses över. Exempelvis föreslår EU-kommissionen att mängden kolsänka inom EU ska öka. 

Pär Holmgren kommenterar:

- Skogens förmåga att binda och lagra koldioxid måste skyddas och främjas. Kolsänkorna måste öka om EU ska lyckas nå sina klimatmål. Men ökade kolsänkor får inte bli en ursäkt för fortsatta utsläpp. Den svenska skogens förmåga att binda kol ska inte få bli en förevändning för fortsatt höga utsläpp från det franska jordbruket, säger Pär Holmgren.

Läs mer om våra prioriteringar på DN Debatt idag: https://www.dn.se/debatt/skydda-den-svenska-skogen-for-att-minska-uppvarmningen/ 

Läs EU-kommissionens förslag här: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en 

Bakgrund
Fit for 55 är Kommissionens lagstiftningspaket där lagar och regler inom energi, miljö och klimat ska anpassas efter de nya klimatmålen i klimatlagen. Namnet hänvisar till EU:s nya utsläppsminskningsmål till 2030: 55% nettoutsläpp. Fit for 55 kommer vara avgörande för om EU klarar de egna klimatmålen och kan leva upp till Parisavtalets åtaganden. I princip all lagstiftning inom energi, transporter, miljö och klimat är uppe på bordet för omförhandling, en process som kan ta 1-3 år från att kommissionens förslag presenteras och till att lagstiftningen klubbas av Ministerrådet och EU-parlamentet.  

Totalt är det 12 förslag som idag har presenterats: 

 1. Revidering av EU:s utsläppshandel

 2. Revidering av LULUCF

 3. Förordningen om ansvarsfördelning (Effort Sharing Regulation)

 4. Tillägg till förnybartdirektivet 

 5. Tillägg till energieffektiviseringsdirektivet

 6. ReFuelEU Aviation – reduktionsplikt för flyget

 7. FuelEU Maritime 

 8. Revidering av direktivet för alternativa bränslen

 9. Tillägg till förordningen om utsläppsstandard för nya bilar

 10. Gränsjusteringsmekanism för koldioxid

 11. Revidering av energiskattedirektivet

 12. Climate Action Social Facility

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder