2021-03-31 13:09Pressmeddelande

EU drar Polen inför rätta - Alice Bah Kuhnke kommenterar

Alice Bah KuhnkeAlice Bah Kuhnke

Idag meddelade EU:s justitiekommissionär Didier Reynders att EU-kommissionen drar Polen inför rätta i EU-domstolen, ECJ. Polens lagändring från 2019 underminerar det polska domstolsväsendets oberoende och är inte förenligt med EU-fördragen. 

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommenterar: 

  • Äntligen bekräftar EU-kommissionen vad vi länge pekat på: att Polen har brutit mot rättsstatsprincipen. Detta ska enligt EU:s fördrag inte bara fördömas, Polen ska också straffas. Det är på tiden att kommissionen slutar gulla med Polen och tar i med hårdhandskarna. Att urholka det demokratiska systemets grundpelare ska kosta. Nu är det upp till EU-domstolen att säga sitt, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

  • Rättsstatsprincipen är en grundläggande förutsättning för en fungerande och hållbar demokrati. Utan ett oberoende domstolssystem kan vi inte säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas och respekteras. Polen fortsätter att nedmontera demokratin, genom att politisera rättsväsendet, stoppa fria medier och inskränka kvinnor och hbtqi-personers rättigheter. Detta måste få ett stopp. Som EU-land har Polen en skyldighet gentemot sina medborgare och resten av unionen att upprätthålla de gemensamma fri- och rättigheterna som fastställts i EU-fördragen, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund 

Den 20 december 2019 införde Polen en lagändring av rättsväsendets styrning som i praktiken underminerar de polska domstolarnas oberoende och ökar det politiska inflytandet på rättsväsendet.  Lagen trädde i kraft 14 februari 2020.

Rättsstatsprincipen är ett av EU:s grundvärden, enligt artikel 2 i fördraget. Alla EU:s medlemsländer har en skyldighet att värna och upprätthålla rättsstatsprincipen och se till att det finns ett fungerande system med ett oberoende domstolsväsende på plats. Rättsstatsprincipen är också en förutsättning för att andra grundläggande värden ska kunna upprätthållas i praktiken, såsom demokrati, icke-diskriminering och jämställdhet.

EU-kommissionen anser att den nya polska lagstiftningen strider mot rättstasprinicpen och efter tidigare varningar har kommissionen nu beslutat att stämma Polen i EU-domstolen. I samband med stämningen har kommissionen även begärt att EU-domstolen ska upphäva den polska lagen fram till dess att domstolen kommer med sitt avgörande. Detta för att förhindra ytterligare skada på det polska rättssystemets oberoende och EU:s rättsordning.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor