2022-04-28 17:44Pressmeddelande

Dalunde: Avskaffa all fri tilldelning för flyget 

Jakop Dalunde, EU-parlamentarikerJakop Dalunde, EU-parlamentariker

När EU-parlamentets transportutskott idag beslutat om EUs utsläppshandeln så ville en majoritet tillåta fri tilldelning av utsläppsrätter för flyget. Fri tilldelning innebär att företagen får rätt att släppa ut gratis istället för att köpa utsläppsrätterna på auktion. Miljöpartiets Jakop Dalunde ser till skillnad mot Transportutskottets majoritet ingen anledning till att flyget inte ska behöva betala för sina utsläpp precis som andra sektorer. 

 – Vi gröna har föreslagit att helt stryka all fri tilldelning för flyget. Det är ett bakslag att parlamentets Transportutskott inte vill gå samma väg utan istället införa nya kryphål och undantag för flygsektorn, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och den gröna gruppens förhandlare kring utsläppshandeln i Transportutskottet

Även EU-kommissionen har velat stryka den fria tilldelningen för flyget helt, dock långsammare än vad de gröna föreslagit. Men Transportutskottet ställde sig idag istället bakom att flyget inte heller i framtiden ska behöva betala fullt ut  för sin klimatpåverkan. 

 – Vi har inte tid att vänta. Flyget har alldeles för länge haft gräddfiler i klimatpolitiken och inte behövt betala för sina utsläpp precis som andra sektorer. Det måste vara slut på det nu, tiden är knapp om Europa ska lyckas minska sina utsläpp tillräckligt för att bedriva en klimatpolitik i linje med Parisavtalet, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Inte heller har EU-parlamentets Transportutskott ställt sig bakom att inkludera även det internationella flyget fullt ut i utsläppshandeln: 

 – Vi gröna hade också velat inkludera internationella flygresor fullt ut i utsläppshandeln. Att vare sig Kommissionen eller parlamentets Transportutskott ställt sig bakom vårt förslag är en missad chans i klimatpolitiken, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Även sjöfartens roll i utsläppshandeln var uppe till omröstning, och även där är Miljöpartiet missnöjda och anser ambitionsnivån vara för låg. 

 – Tyvärr vill en majoritet både senarelägga infasningen av sjöfarten i utsläppshandeln och begränsa utsläppshandeln till att bara gälla väldigt stora fartyg. Även om det blir ett steg i rätt riktning att inkludera sjöfarten så är förslaget otillräckligt och en besvikelse. EU-parlamentet borde skärpa EU:s ambitioner, inte sänka dem, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Samtidigt har en majoriteten i Transportutskottet också gett stöd till att sjöfart ska kunna få fri tilldelning istället för att betala fullt ut för sina utsläpp. Bakgrund om förslaget

Flyg

Kommissionen förslag är att fasa ut de fria utsläppsrätterna fram till 2030.
Den gröna gruppen i EU-parlamentet och Miljöpartiets Jakop Dalunde har föreslagit en snabbare utfasning än så.  Rapportören i TRAN (Transportutskottet) har i motsats till både kommissionens och våra ambitioner om utfasning istället introducerat ett nytt system med gratis utsläppsrätter till flyget. Rapportörens förslag innebär gratis tilldelning av utsläppsrätter till “hållbara flygbränslen”. Därtill räknas dessa bränslen redan som nollutsläpp och kommer därför inte att betala för sina utsläpp enligt förslaget. Tilldelningen blir därför som ett dubbelavdrag, där istället en stor del av det konventionella bränslet blir “gratis”.  Rapportören/kompromissförslaget i TRAN sätter inte heller något slutdatum för när dessa gratis utsläppsrätter ska upphöra. Därmed introducerar de ett nytt kryphål för flyget.

Gröna gruppen har också velat att internationella flyg ska inkluderas fullt ut i utsläppshandeln, då det internationella systemet Corsia är dysfunktionellt och inte i realiteten innebär en prissättning av flygets klimatpåverkan. 

 

Sjöfart

Rapportörens förslag var att senarelägga infasningen av sjöfarten, från kommissionens förslag 2023-2026 till 2026-2029. Miljöpartiet och den gröna gruppen vill slopa infasningen helt och inkludera sjöfarten från 2023. Kompromissförslaget från Transportutskottet är att senarelägga infasningen från kommissionens plan med minst 18 månader.  

Gröna gruppens förslag var att inkludera alla fartyg på 400 bruttoton eller mer, ett förslag som stöttas av både svensk och holländsk sjöfart samt T&E. Kommissionens förslag ligger på hela 5000 bruttoton och ändras inte av Transportutskottets kompromissförslag. Golvet på 5000 GT riskerar att utesluta en stor del av de maritima utsläppen, och skapa incitament för rederier att byta till fartyg strax under 5000 GT. 

Transportutskottet introducerar även ett nytt system för gratis utsläppsrätter till sjöfart, vilket är i kontrast till Kommissionen som inte föreslår någon fri tilldelning för sjöfarten.

Kommissionen föreslog att 100% av sjöfarten inom EU, och 50% av sjöfarten till eller från EU skulle inkluderas i sjöfarten. Den gröna gruppens ändringsförslag var att 100% av sjöfarten både inom EU och till eller från tredje land skulle inkluderas. Majoriteten i Transportutskottet väljer att gå på Kommissionens linje, med 100% inkludering för sjöfart mellan hamnar i EU och närliggande hamnar. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson