2021-11-13 11:54Pressmeddelande

COP26: Pär Holmgren (MP) om tredje utkastet: “Ord måste ännu omvandlas till handling”

Pär HolmgrenPär Holmgren

Under lördagsmorgonen publicerades det tredje utkastet till COP26-beslut. Parterna har förhandlat hela natten, och har rört sig närmare en överenskommelse. Det återstår fortfarande att se om utkastet även blir det slutgiltiga beslutet. 

Skrivningarna om fossila subventioner och utfasning av orenad kol finns kvar, men har dessvärre försvagats något sedan det andra utkastet. Paragrafen har kompletterats med skrivning om behovet av en rättvis omställning, vilket är välkommet.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och officiell delegat till COP26, kommenterar: 

  • Att det fortfarande finns skrivningar om att bara fasa ut ineffektiva fossilsubventioner och orenad olja är inget annat än greenwashing. Mig veterligen finns det inga effektiva fossilsubventioner. Det är bara ytterligare ett försök att skapa kryphål för länder som Kina och USA att inte behöva göra vad som krävs. Men det är välkommet att den fossila elefanten i rummet äntligen skrivs ut, säger Pär Holmgren. 

  • Lyckas COP26 enas om att gå vidare med diskussioner om finansiering av förluster och skador vore det en framgång för klimaträttvisan. Men skrivningarna i nuvarande utkast är alldeles för svaga. För många länder är klimatkrisen vardag. Jag hoppas att de utsatta länderna får gehör för sina krav, säger Pär Holmgren. 

  • Det är bra att det faktum att vi behöver minska de globala utsläppen med 45% till 2030 jämfört med 2010 för att vara i linje med 1,5-gradersmålet står utskrivet i texten, och att vi bör ha syntesrapporter från UNFCCC och toppmöten på ministernivå varje år Att varje år få svart på vitt att parternas åtaganden inte är i linje med vad vetenskapen kräver kommer pressa länderna att höja sina ambitioner. 1,5 gradersmålet är snart ett minne blott om inte parterna levererar kraftigt höjda ambitioner tillsammans med konkreta åtgärder detta årtionde, säger Pär Holmgren. 

Det tredje utkastet sammanfattat:

Skrivningarna om fossila subventioner och utfasning av kol finns kvar, men formuleringarna har försvagats ytterligare. Nu står det [accelerating efforts towards the phase-out of unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies,]. Det är såklart positivt att skrivningar om fossila subventioner och utfasning av kol finns, även om vi gärna sett att de var skarpare. Definition saknas dock fortfarande av vad som är en effektiv fossil subvention. Ett tillägg under paragrafen är också behovet av en rättvis omställning. Det är bra. 

Dialog om finansiering för förluster och skador ska inledas, med syfte att komma överens till 2024. Santiagonätverket ska vidare operationaliseras och kompletteras med finansiering för “teknisk assistans”. Det är osannolikt att små ö-nationer och G77+Kina kommer acceptera detta. De kräver mer.

Parterna välkomnas att ytterligare skruva upp sina 2030-ambitioner till slutet av 2022. UNFCCC kommer återkomma med årliga syntesrapporter för att jämföra nationella åtgärdsplaner med åtaganden inom Parisavtalet. Det är bra och pressar länder att höja sina ambitioner, och pressar länderna som ännu inte lämnat in sina NDC:s att göra det.

Klimatfinansiering: COP26 beklagar att parterna inte levt upp till löftet om 100 miljarder dollar årligen i klimatfinansiering för åren 2020-2025. Länderna uppmanas att så fort som möjligt leva upp till detta åtagande. Dock saknas additionella medel. Diskussion om finansieringsmål för kommande år ska ske 2027.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)