2021-11-12 10:07Pressmeddelande

COP26: Pär Holmgren (MP) om andra utkastet: Vad är en “effektiv” fossil subvention?

Tidigt på fredagsmorgonen presenterade det brittiska ordförandeskapet för klimattoppmötet ytterligare ett utkast på överenskommelse. Tyvärr har skrivningarna om att fasa ut de fossila subventionerna av fossila bränslen urvattnats. Samma sak gäller skrivningarna om temperaturmålen. 

Samtidigt återfinns bra skrivningar om klimatanpassning och förluster och skador och konkreta uppmaningar till världens rika länder att säkerställa de försenade 100 miljarder dollar varje år. 

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och officiell delegat till klimattoppmötet COP26 i Glasgow kommenterar: 

  • Tyvärr saknas insikten om hur bråttom det är. Utsläppen måste minska kraftigt i närtid för att vara i linje med Parisavtalet, inte öka till 2030. Så är det nu. Därför är det djupt problematiskt att texten om fossila subventioner redan nu har urvattnats. Det sänder fel signal till de fortsatta förhandlingarna. Det saknas dessutom en definition om vad som är en effektiv fossil subvention. Mig veterligen finns det inga ursäkter att fortsätta subventionera det fossila, säger Pär Holmgren. 

  • Kina fick som de ville och lyckades urvattna textens skrivningar om 1,5 gradersmålet. Tidigare var målet att nå 1,5 grader, medan i det nya utkastet är det väl under 2 grader. Men det handlar inte bara om några få decimaler, utan skillnaden mellan liv och död för miljontals människor. Men vi får inte ge upp på 1,5 gradersmålet. Det finns fortfarande en chans att klara det, säger Pär Holmgren.

  • Det är bra att klimatanpassningen har fått större tyngd i det nya utkastet. Världens rika länder måste säkerställa de utlovade 100 miljarderna så fort som möjligt. För världens mest utsatta är klimatkrisen redan en del av vardagen, för dem räcker det inte med att minska sina utsläpp, de behöver kompensation för förluster och skador, och klimatbistånd för att anpassa sina samhällen, säger Pär Holmgren.

Utkastet sammanfattat i korthet:

Strukturen för utkastet har gjorts om och delarna om klimatanpassning och klimatfinansiering kommer nu före delarna om att lindra klimatförändringarna. Det är såklart symboliskt, men ett krav från utvecklingsländer som vill ge dessa åtgärder mer tyngd.

Skrivningarna om att lindra klimatförändringarnas effekter har mjukats upp sedan tidigare utkast. Beslutet är nu “well below 2 degrees celsius and pursuing efforts to achieve 1.5” istället för tidigare mål om 1,5. Det är en eftergift till Kina som krävt detta i förhandlingarna.

Tidigare skrivningar om att fasa ut kol och fossila subventioner har mjukats upp och är nu: “[...] accelerating the phase-out of unabated coal power and of inefficient subsidies for fossil fuels.”. Definition saknas av vad som är en ineffektiv subvention.

Ett två-årigt arbetsprogram för att definiera ett globalt klimatanpassningsmål (att komplettera Parisavtalets temperaturmål) ska inledas direkt COP26 avslutats. 

Bekräftar att nuvarande klimatfinansiering inte är tillräcklig för att bemöta de allt värre effekterna av klimatförändringarna. 

Uppmanar utvecklade länder att dubbla stödet till klimatanpassning till 2025 (jämfört med idag) för att nå en bättre balans mellan finansiering till lindring, respektive finansiering till anpassning. 

Uppmanar utvecklade länder att med hast (urgently) säkerställa de utlovade 100 miljarder euro per år i klimatfinansiering. Ingen text om vad som händer efter 2025, förhandlingar pågår.

Bra skrivningar om att förluster och skador redan är ett faktum för många länder, och ett beslut om att Santiagonätverket ska kompletteras med en “technical assistance facility”. Däremot saknas fortfarande finansiering. 

Det finns fortfarande text om att nuvarande åtgärdsplaner (NDC) leder till 13,7 procent ökade utsläpp till 2030. Det är bra att texten finns kvar. Utsläppen borde minska med 45% till 2030 för att vara i linje med 1,5 gradersmålet. 

Utkastet innehåller också en uppmaning till länderna att öka sina 2030-ambitioner innan COP27 och att de ska vara i linje med Parisavtalet (inga temperaturmål satta).
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder