2021-11-10 10:45Pressmeddelande

COP26: Första utkast presenterad. Pär Holmgren (MP): Saknas konkretion

Nu på morgonen, onsdagen den 10 november, presenterades det första utkastet till överenskommelse på klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Överenskommelsen i stort saknar konkreta åtgärder och många viktiga element uteblir fortfarande. Men det finns även ljuspunkter. För första gången någonsin har nu världens ledare enats om att fasa ut de fossila subventionerna. 

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker och officiell delegat till klimattoppmötet COP26 i Glasgow kommenterar: 

  • Det är ett första steg att orden nu för första gången finns, även om det bara är en uppmaning, men vi behöver enas om ett årtal. De fossila subventionerna måste avskaffas allra senast 2025. Det borde vara en icke-fråga när vi befinner oss i en akut klimatkris, säger Pär Holmgren.

  • Vi saknar fortfarande konkreta skrivningar om klimatbiståndet. Exempelvis har Indien redan gått ut och sagt att de inte kommer att höja sina klimatmål förrän det råder mer tydlighet om klimatfinansieringen. För att vara trovärdiga parter i Parisavtalet måste rika länder vara mycket mer ambitiösa här, särskilt när det gäller stöd till klimatanpassning. Här kan Sverige leda med gott exempel, så det är bra att Per Bolund fått ansvar att leda finansieringsförhandlingarna, säger Pär Holmgren.

  • Dessutom saknas det en överenskommelse om regelboken - som är själva essensen av mötet. Utan enighet om hur Parisavtalet ska genomföras kommer vi inte komma vidare. Jag hoppas på enighet innan helgen, säger Pär Holmgren.

Klimattoppmötet ska officiellt avslutas på fredag, men förhandlingarna kommer troligtvis gå över tiden. Det här dokumentet som Pär Holmgren kommenterar på är ett första utkast, och slutgiltig överenskommelse är att vänta till helgen.

Överenskommelsen i korthet:

Parterna är överens om att åtgärder behövs inom det närmsta årtiondet för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

Parterna är “bekymrade” över att de globala utsläppen väntas öka med 13,7% till 2030, när de istället borde minska med 45%. Överenskommelsen “uppmanar” (Urges) parterna att höja sina åtaganden till slutet av 2022. Språket är för svagt och måste övergå i skarpa krav.

Det finns en öppning för en årlig översyn av parternas åtaganden, och en årlig NDC Synthesis Report. Det finns även en överenskommelse om ett årligt ministertoppmöte för högre åtaganden innan 2030, med start 2022. Det är bra.

Parterna välkomnas att till november 2022 lägga fram en plan för hur de avser att nå nettonollutsläpp till mitten av århundradet. 

För första gången någonsin verkar det finnas en överenskommelse om att påskynda utfasningen av kol och fossila subventioner. Det är bra. Vi gröna kräver total utfasning av de fossila subventionerna globalt till 2025. Det välkomnas även att parterna ser över “non-CO2 emissions”, vilket kan översättas till metan, lustgas och andra potenta växthusgaser.

Det finns bra skrivningar om behovet att öka klimatfinansieringen till utvecklingsländer, men konkreta åtgärder saknas. Exempelvis saknas en konkret plan för hur 600 miljarder dollar ska säkerställas för åren 2020-2025, som parterna enades om 2009. 

Samma avsaknad av konkreta åtgärder saknas inom förluster och skador (pengar till länder där klimatanpassningsåtgärder inte längre räcker, utan där kompensationsåtgärder behövs).

Artikel 6 tar myrsteg åt rätt håll, men parterna inväntar parallella förhandlingar. Saknas konkreta skrivningar i överenskommelsen.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)