2022-01-01 14:03Pressmeddelande

Bakslag för hela EU:s miljöarbete när kärnkraft och fossil gas klassas som hållbart - risk för beroende av Ryssland

DescriptionDescription

Enligt läckor till bland annat Reuters så kommer EU-kommissionen välja att inkludera kärnkraft och fossil gas i den så kallade taxonomin, EU:s regelverk för hållbara investeringar. 

Taxonomin är ett ramverk för hela finanssektorn i den gröna omställningen och syftar till att göra det lätt att investera hållbart. Taxonomin förbjuder inte ohållbara investeringar, men förväntas få stor betydelse för finansmarknaderna. 

Enligt en läcka från EU-kommissionen som nu cirkulerat till flera medier och till EU-parlamentariker kommer kommissionen välja att klassa kärnkraft och fossil gas som hållbart. Detta gäller kärnkraft som får bygglov fram till 2045 och för fossil gas som får bygglov fram till 2030 samt med utsläpp under motsvarande 270 g CO2-utsläpp per Kilowattimme (KWh).

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde kommenterar: 

 – Det här är ett stort kliv bakåt. Genom att klassa kärnkraft och fossil gas som hållbart riskerar vi att bygga in hela EU i ett energiberoende från diktaturer, när vi egentligen borde bryta oss loss genom att ställa om till ett förnybart och decentraliserat energisystem. Nu riskerar vi att bli beroende av Putins maktutövande för lång tid framöver när han ska exportera både rysk gas och ryskt uran till Europa, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 – Det går inte att sminka en gris. Fossil gas är en fossil energikälla även om den klassas som hållbar. Fossil gas leder till stora koldioxid- och metanutsläpp, även om EU-kommissionen inte vill låtsas om det, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 – Kärnkraften har låg klimatpåverkan, men innebär både säkerhetsrisker och miljörisker. Till och med rapporter som EU-kommissionen själva har beställt visar på att kärnkraften har negativ miljöpåverkan genom exempelvis den radioaktiva strålningen. Att kommissionen nu väljer att klassa kärnkraften som hållbar är en eftergift för ett politiskt spel, inte ett steg framåt i EU:s miljöpolitik, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.


Presskontakt: 

Christian Valtersson, kommunikationschef, 076 - 343 79 39


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.