2022-12-19 14:30Pressmeddelande

Avtalet som COP15 antog kommer att bli enormt viktigt

Pär Holmgren i EU-parlamentet i Strasbourg.Pär Holmgren i Strasbourg.

Äntligen är det enormt viktiga avtalet för att skydda biologisk mångfald på plats. Målen som antagits av COP15 i Montreal i natt är historiska och kommer att få praktisk betydelse i hela världen, säger EU-parlamentarikern Pär Holmgren (mp).

- Avtalet är inte fullt så bra som jag och många andra hoppats, och punkterna är inte juridiskt bindande. Men det kan ändå bli avgörande för att rädda världens natur eftersom målen är relativt konkreta och övervakningen av deras genomförande är mer omfattande än tidigare.

- Nu måste vi förstås precis som alltid med dessa avtal granska genomförandet noggrant så att det blir verkstad och handling, och inte bara tomma ord. Vi gröna i EU-parlamentet kommer att hålla noggrann koll så att EU uppfyller sina åtaganden.

Avtalet handlar bland annat om återställande och bevarande av biologisk mångfald, stoppande av utrotning, minskande av bekämpningsmedel och utfasning av miljöskadliga subventioner.

- Det är en framgång för naturvården och ger hopp om framtiden för våra ekosystem, olika arter, och även vår egen art!

Bland de nya målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030 finns målet att skydda 30 procent av land, floder och sjöar. 30 procent av områden som förstörts ska återställas.

Gröna förhandlare på plats i Montreal menar att resultatet var det bästa möjliga som nu kunde uppnås mellan världens länder. Målen i avtalet omfattar skydd av hotade arter, skydd av områden med hög biologisk mångfald, hållbar användning av naturresurser, ekologisk hållbarhet för jord- och skogsbruk, fiskbestånd och fiskodling, minskning av föroreningar och bekämpningsmedel, kamp mot illegal handel med vilda djur, stopp för invasiva arter, granskning av ekonomins miljöpåverkan, främjande av jämställdhet mellan könen i beslutsfattande i miljöfrågor, och utfasning av subventioner som är skadliga för naturen.

Förutom att skära ner på skadliga subventioner lovar länderna att mobilisera 200 miljarder dollar i finansiering från offentliga och privata källor för att skydda den biologiska mångfalden, inklusive 30 miljarder dollar i bistånd till de fattigaste länderna för att skydda deras ekosystem och natur.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.